15 April 1971. Parochie lï.Oda. jaargang 9 no. 2e Zondag in de Paastijd, Beloken Pasen. Zondag: B.JO uur leesmis voor de Parochie, 10 uur Hoogmis voor de overleden f- milie Kichels- Lamers, 11.30 uur gesticht jaargetijde voor Johannes W" lemse en Francina Spreeuwenberg (Jongerenmis) Thema: Lente. Maandag: 8 uur raaanddienst voor Maria Deters- Theunissen. Dinsdag: 8 uur raaanddienst voor~Anna Janssen- Heiligers. Woensdag: 8 uur gesticht H.Mis t.e.v. Maria voor de familie Mulders» Donderdag:8 uur weakdienst voor Loiiis Janssen. Vrijdag: 8 uur leesmis vooor Simon Lemmens, 10.30 uur huwelijksmis voor het brüidspaar Camps- van Vegchel. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor de overleden familie Martens- Peeters. ydisrissi'S» Zoterdag: 19-30 uur de Wit - Koonings. Zondag: 8.30 uur Knippenberg- preeuwenberg, 10 uur Kappen- Verstegen. Ver andering mis ur enMet ingang van Zondag 18 April zullen de missen op Zondag zijn om o,30 uur, 10 uur (Hoogmis) en 11.30 uur. Daar hierover enkele vragen zijn ge komen willen we nog even in herinnering brengen hoe men tot deze tijden is.geko men tijdens de onlangs gehouden parochievergadering. Op een vraog van Mhr,Pastoor; of de mis van half 8 op zondagmorgen, gezien het geringe bezoek, wel gehandhaafd hoefde te blijven, werd algemeen gemompeld dat dit niet nodig was. Op een coricr-' vraag vari Mhr. Pasttór wie van de aanwezigen nog voor handhaving was, bleken dit van de 4; 150 aanwezigen er slechts 2 te zijn. Daarop stelde Mhr. Pastoor voor om dc missen op Zondag te doen om 8 uur, half 10 en 11 uur, waarop echter de "Hoog misbezoekers" bezwaren hadden. Toen werd het voorstel 8, 10 en 11 uur. Vanwege geringe wisseltijö tussen 10 en 11 uur werd de laatste mis weor spoedig 11.30 uur waarna een van de aanwezige moeders bezwaar maakte tegen 8uurnu de mis van 8,4.. uur kwam te vervallen. Vele kinderen bezoeken de mis van 8.^5 uur en deze zouden dan om 8 uur"moeten gaan, daar d® kinderen over het algemeen niet graag naar do Hoogmis gaan. Dit had als consequentie dat moeder op zondagmorgen nog vroeger uit bed zou moeten, vöoral als men ver van de kerk woont, om de kinderen omÖ'uur in 'i ais te krijgen. Daarop stelde Mhr.Pastoor voor 8.30 uur 10 uur en 11.30 uur cn „at voorstel werd met een algemeen applausaangenomen. Op grond van dit besluit van do Parochievergadering, waar iedereen was uitgenodigd, zullen de mistijden op zondag zijn zoals hiervoor vermeld. Uiteraard blijft de avondmis op zaterdagavond gehandhaafd en op de gobruikelijke tijd van 19.30 uur. _9Efi9££^Jï2Ei yjongerenkoor zal zaterdag 17 April deelnemen aan een songfesti val voor koren en groepen te Deurne. Tijdens de voorselectie enkele weken geleden kwam het koor op do Je plaats en Sal nu in de finale met acht andere koren of groe pen wedijveren om de eerste prijs. Als er belangstellenden het koor willen koraer. aamuoedigen- dan delen, we mede dat het koor zal optreden om 19.30 uur, en het eve nement wordt gehouden in zaal "De Vierspan" te. Deurne. VEEL SUCCES i;if Laat ,W -STEM niet verloren gaan op 28 April. Wilt U het toekomstige regeringsbeleid mede bepalen, stemt dan op 28 Aprii^

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1