'i r an s X o r ma t o rhu i s e s PLE De realisering van de 4 transformator- huisjes asm de Puttenweg, McorculsepeolTinanermannsweg en jioostd.i jk is bijna een'feit. De "belanghebbenden zullen zich herinneren, dat destijds alles in het werk is 'gesteld, cm doze vherzieningen in verband mei de a t-r oomzwakte getroffen te krijgen. Dringend doen wij een. beroep op onze leden, die het aangaat, om alle medewerking te verlenen bij de afsluitende werkzaamheden door de PLEM. Er io begrip voor het feit, dat énige uren afsluiting van de Stroom voor Uw bedrijven lastig kan zijn, maar het lijkt ons toch zonder meer noodzakelijk, dat dit ongemak moet nemen om voorgoed van het euvel van lenders panning af te geraken» Var. ~P1:3>/T. zij do is ons verzekerd, dat bij te geringe medewerking Uwer zijds, de toestand van voorheen weer zal wördon gerealiseerd. Iaat U het zover niet komen. I.L.T.B. IJsselsteyn. Ponyclub "De Welshruiters" Kringwedstrijd- HorstTweede Paasdag gaan wo het we d s t r i'j d.-s iz o e n openen 'op het terrein van de Kas te else- Bossen in Horst. De eerste wedstrijden beginnen om. 10 uur, dus we moeten al bijtijds vertrekken. Natuurlijk zerger, de ruiters, die met hun pony deel nemen, dat ze op tijd klaar zijn on dat hijzelf en de ponv er keurig cp staan., De .pony's zullen we zaterdagmiddag gezame i.1 j <c klaarmaken onder leiding van de intructeurs De ruitertjes -die niet aan de wedstrijden deelnemen, worden cm half 1" hij het Gemeenschapshuis verwacht, zodat ze van daaruit kunnen worden meegenomen door enkele bestuursleden. Het z'ou natuurlijk plezierig zijn, als de ouders van onze ruitertjes, en andere supporters, in de loop van de dag eens kwamen kijken raar de prestaties van de kinderen. Bij goed weer rekenen we er op I I 1 I Wekelijkse .oofening. De ruiters en amazones, die niet .mee naar Korst gaan. worden zaterdag om 10 uur verwacht op hot terrein van de grote rui ters. De deelnemers aan de kring weds- tri j d verwachten we op dezelfde tijd achter het Genie-ons chaps hu is Z- A i' W ND AG A. V O ND in BAR - DANCING Discotheeks "INN THE ?OAL", Wereld— Re cord- .Platon- Draaien Op een avand Hetgeen inhoud zoveel mogelijk platen draaien tussen half 9 on half 12. In hef voorprogramma Deejay CQBY. Om half 9s wereldrecord vestigen door Deeja;f DICK, Ha half 12 het dynamische Disco - Duo. Paaszondag en Paasmaandag is de dispothee£"normaal geopend. veulcnscweg 49, "Veulen - Venray. Gevraagd; Jongeirian voor alle werk- za. am heden in champignonoedrijf. 1.Smits, Putzenweg '2a, tel.974. Te koop; in zeer goede staat ver- berende oliohaard, net 2C0 1. tank (muurtank) P„vSomerenMolonstr44Deurne KUNSPSCKILDE^ERfh Steeds, voorradig alle soorten schilderijwerk, w.o. prachtig be schilderde melkbussen on flessen. Voor elke gewenste oodracht. o.a. portr-ctton, on alle reclame werk, kunt !T steeds terecht, ook s'avonds Hein van Well, schoolweg 5a,tel.375 Nu ik weer thuis ben uit het zieken huis, wil ik de Zeeresrw.Heer Pas toor b e e tuur LVBs Carnavals vereni gingfarm" 1.1 ebuurt on alle vrienden en bekenden, bedanken, voor hef be zoek en voor de attenties, MevrSwinke 1. s- \'lisman s

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 5