c L.L.T.D, IJsselsteyn. 111+ Algelopen week brachten wij in rekening voor de voornaamste producten, franco boerderij en af magazijn, per 100 kg, exclusief 4 J3TW, Zeugenmoel f. 35.90 Br a a dk uik e nk or r e 1 f. 44.70 Z e uge n'or ok/k or r e 1 36.50 Eaby- kalverkorrel 36.30 Big^enopfokkorrel (50 kg.) 84.— Kalverbrokken ER 34.10 Baby- biggenmeel 50.50 Rundveebrokken aB. 33.40 Baby- big enkorrel 51.50 Miner elenbrok 54,70 Biggenstartmeel 41.10 Mineralenkoek 36,oO Big cnstartkorrel 41.70 Meatbrèk voor rundvee 33.80 Slachtvarkensmeel 37 DMV. groen 138.— Slachtvarkenskorrel 37.60 Paardebrokken 34.60 Vollï foktoommecl zw. 39.— Voll. legmbel 39.50 Voll. opfokvöeder I 42.10 Kobkjes AB. 35.60 II 40. 80 37.60 Batterij enrneel 39.30 Duivenkorrel (zomer) .51.— Rundveebrokken C, 35.-- Op bovenstaande prijze». zijn eventueel nog de volgende kortingen van toepassing per 100 kg,bij één bestelling en bezorging op één dag. Alle bestellingen dienen daags voor de bèzorgdatum, voor de middag gedaan te zijn, anders vervalt 10 ct. korting per 100 kg. 1000 kg. 2000 kg. 4000 kg. 6000 kg. Bulk: I.50 I.55 1.60 1.65 Gezakt: -.05 -.10 -.15 12000 kg. en meer. 1.70 -.20 Bedrijfsversorgingsdienst. T Tr T T m t—~In de kringen Venray en Gennep van de L.L.I.B», zien we dat de arbeidsbezèttipg daalt, en dat de bedrijven gespecialiseerd ralten, en steeds groter worden. De risico's en gevolgen van bet feit dat U arbeidsonge schikt raakt, kunnen zodoende voor Uw bedrijf en gezin enorm zijn als U nic-t tij dig de juiste maatregelen hebt genomen, als U niet kunt rekenen op hulp als uitvalt. Wij wijzen U daarom op het bestaan van onze bedrijfsverzorgingsdienst die zijn leden gaat helpen als ze'ziek worden, een ongeluk krijgen, het druk heb ben, of als ze op vacantia willen. In het afgelopen jaar werd door deze gespecialiseerde dienst veel geholpen» Wat kc-st jdezarbeidsvoorziening De tarieven waarmee deze dienst werkt zijn in 1971» een contributie van f,175» per jaar, en een arbeidsvergocding per uur van f.5.15. De bedrijfsverzorgor die geheel zelfstandig een bedrijf kan runnen werkt 9 uur per dag, en ook op zaterdag en zondag als do ondernemer ziek is. Mocht zich als lid willen opgeven, of wilt U nadere inlichtingen, dan kunt U zich wenden tot de secretaris- werkverdeler Dhr. P.Litjens, Heidscpeclwcg 50 te IJsselsteyn, tel.04785 - 244, af de secretaris van de Centrale Drs. C. de Waal LendbouwhuisRoermond, tel.Ó4750 - 4151. Wij zijn er van overtuigd dat de bedrijfsverzorgingsdienst onmisbaar ie bij een juiste ondcrnêiaersmentaliteit en een juiste verantwoordelijkheid t.o.v. het ge zin cn bedijf. H.II., Al^e^quwers en. Melkveehouders... Betreft Snijmnisteolt. Als resultaat van enige besprekingen met afgevaardigden van bovengenoemde bedrijfssectoren, en enige leidinggevende personen van de Nederlandse Contracttclersvereniging, kunnen we meedelen, dat er een overeenkomst tot stand gekomen is, die het mogelijk maakt, dat door akkerbouwers in ons bedrijfsgebied snijmais kan worden geteeld voor melk veehouders. Dë overeenkomst is voorlopig voor de duur van 1 jaar vastgelegd en door de IT.K.T.V, zal de contracttekst worden opgemaakt. Door de Rijksvoorlich tingsdienst zal de teelt- cn verwerkingsbegeleiding worden verzorgd, terwijl dc pl CU'. tselijke afdeling van de L.Uï.B. dc levering van de zaaimais, mits voor 7 April besteld, kan verzorgen. Via de afdeling kunnen ook de condities van de over eenkomst verstrekt worden, terwijl"in de loop van komende week de officiële co - tracton ten kantore van de' L.L.T.B. verkrijgbaar zijn* Voor alle inlichtingen rond de snijmaisteelt kunt terecht bij dc Zaakvoerder, en bij zijn afwezigheid bij de Heren L.Potten en A.Fleurkens.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 2