Jll ÜSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 26 Maart 1970. Parochie E.Oda. laargang 9 no.21 Zondag: 5e Zondag; van de Vasten. 7.30 uur leesmis voor Harris Goumans, 8.45 uur weekdienst voor Gerarda Peetere- Bwals,.iO uur Hoogmis voor de parcvcrhie, 11.3C uur leesmis voor Simon Lemmens "besteld door zijn petekind. Maandag: 8 uur maanddienst voor Johanna Swinkels- v.Doorn. 'Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Foter van Ge lie cum.. Woensdag: 8 uur leesmis voor .Willem Winnen besteld door de bejaarden. Donderdag:8 uur leesmis voor Gerarda Peeters- Ewals besteld door de be jaarden. Vrijdag: eerste rrijdag van de maand, 8 uur leesmis uit fankbaarheid voor de familie Arts- Fleurkens Zaterdag: 19.30 uur leesmis uit dankbaarheid v.d. fam.Theunissen-Fieurkens. ^isdienaars: Zatergagï 19.30 uur Kappen- Verstegen, Zondag: 7.30 uur van Gasset- Arts, 8.4 5 uur Fleurkens Spreeuwenberg, 10 uur de Wit-Claessens 11.30 uur Knippenberg - Grienen. Medeaeling_._ VoQr vele dnwoners. van uaeelstêyn is het een voortdurende ergenis te moeten zien hoe. hot mooie Lovinckp'Jein vcrnöeld wordt door de voetballende jeugd. We doen een beroep op deze jeugd en vragen hierin de medewerking van de ouders om dit plein niet meer te benutten als speelter rein. Hetzelfde geldt voor de tuinaanleg rondom de lagere school. Ook hier worden voortdurend bloemen en struiken vernoeld door daar spelende jeugd buiten schooltijd. Voor deze jeugd is het terrein achter het Gemeenschapshuis voor recreatie en voetballen beschikbaar. De dcrpsraad. Het schoolbestuur. K. V. P. K. V. P. Minister Veringa komt Donderdag 1 April 1971 om 8 uur s'avonds iii de Schouwburg te Venray. Do candidaten voor de verkiezing van de Tweede Kamer die met de lijsttrekker Dr.Veringa op de Limburgse K.V.P. lijst staan, zijn dan ook aanwezig. Deze willen graag met IJ kennis maken. "Van harte welkom. IJ komt toch ook Tot 1 April, om 8 uur in de Schouwburg te Venray. Ds muzikale omlijsting op deze avond zal verzorgd worden door "De SmeHlazers" uit IJseolsteyn. Op maandag 29 Maart is er geen kienen, in verband met de Parochie vergadering. Het zal wel kienen zijn op Woensdag 31 Maart. jfele.rclubOefehen dinsdag 30 Maart, 7-30 uur: A.Poels - M. van Asten 8.30 uur: M. Spre.euv/enbsrg-P. van Ass. Donderdag 1 April: 7.30 uur: M.Gouwenberg-R.Janssen 4 8.30 uur': 'FrVerheyen-H.Tonnacr Op zondag 9 April is er in Horst een kringwedstrijs voor de kringen Ven ray er Horst. De dréssuurwedstrijden beginnen om 10 uur v.m. t 1 1 1 i

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1