©4§_2Y~£.JliÏLl~f:E-i2Z2.i Palans per j I Ictlva. 1/1 -170. 31/12*70 Kas f, 25.68 f. 78.56 lan.it 1519-74 3159.2-1 lebouwen 66532.— 54312.— Landerijen 70000 55000.— Install+inve nt 4657.— 19787. Effecten 10700.— 11200 Cv., beleggingen 1051.03 1111.33 ?®rd©ringen 9575.— 1315.23 Waarborgsommen 10554.52 10554.52 f ,174415.17fi .156497.85 December 1970. fassiva - 1/1 *70. 31/1 2- '7®- leningen f. 10110.50 f241-1 5® Fondsen bijzon dere doeleinden 395.— 325.— Fundaties 9475.— 10425.— Schulden korte termijn 28177.67 5577 i44 Vermogen 126257.— i16059.PI f 174415.17 f.156497.85 -- Resultatenrekening 1970. Baten. nas te h-. 1969. 1970. 1969. 1970. - Gezinsbijdragen f. 18199.50f 118647.50 Afsehr.gebouwen f 1358.— f1220.— 3@1Leetes 6937.24 7888 .-40 installa Kerkegëld 9612.06 9057.38 ties en Invent. 517.88 2198.92 Giften en bijdra Kosten kerk en gen eredienst; 1957.19 1488.54 andg ebouwe n 14858.26 660954 Salarissen (Rijks Kosten erediens bijdrage 1000.— 1000.— ten en gebr.kerk 7063.60 922V79 Renten, huren en Salarissen en pachten 6759.02 5998.41 soe. lasten 15570.08 18040.70 Nadelig saldo. 9539.18 10197.09 Onkosten (div.) 4326.53 4517.74 Verplen vrijwil*- lige bijdragen 9158.60 7625.35 Rente 688.74 1525,86 Diverse lasten 462.50 3317.22 f .54004.I9f .54277.12 f. 54004.19 f.54 277,1.2 Namens het Kerkbestuur: W.Claessens, Secr./fenrxingm.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 8