Parochie vergadering Gp maanaag 29 Maart. i971wordt in het Gemeens chaps- huis s'avonds om 8 uur, .de -jaarli jkse parochievergadering gensuden, van de parochie van 'dê b*~"0®K te rJB-s'ölatevn. lij deze nodigt het keukpes tuur en de Parochieraad ails parochianen uit t@t het bijwonen va»: .de^e vergadering (dus niet alleen gezinshoofden maar ook de vrouwen en de jongeren). l 1 fgewTws aoor de eoreerw. Heer Paste or 2. Financieel overzicht van de Parochie, zoals dit hierna is afgedrukt, hierop zal een toelichting gegever worden, eveneens een toelichting op de gezir.soi jorage 5. tersiag liturgische commissie. 4. Verkiezing leden Parochieraaa. Aftredend 'zijn, W. Arts, Tiiomermannsweg 94, Pr. van lieren- donckf -J.M> Micnela, Meersel-aepeel 10, Fr. v.d. Pas. Verder dient m de- vacature door bet vertrek van Mevr. Gies- "bers ontstaan ce worden voorzien. Van. de aftredende leden zijn W, Arts en Fr. van Diersndonek herkiesbaarzodat in 3 vacatures dienst te worden voorzxer. door andere eaniidatcn, In de plaats van Mevr. Giesbers dient een andere gehuwde vrouw candid&at te wórden nestels, terwijl Fr. v.d. Pas af gevaardigde was van de mannelijke jeugd, zodat hiervoor ®ok weer een jongere can&idaat zal dienen te zijn. Gandidater voor alle vacatures kunnen toe de vergadering, schriftelijk worden ingediend bij L,Pouwels voorzitter Pa rochieraad, of A, Tielen secretaris ParochieraadIedere schriftelijke candidaatstelling d ent gesteund teworden doox b handtekeningen van parochianen, terwijl de candidaat be reid moet zi.in om een ventuele benoeming te aanvaarden. 5. Ideeënbus. 6. Rouw- en ^rouwdienst bijdrage. Hierover is_een advies uit gebracht door de Parochieraad, wat behandeld wordt. Y. Gemeenschapshuis. Hit agendapunt op verzoek van de Stichting hemeenschapshuis wordt door genoemde Stichting benandeld. 8. Dorpsraad. Dit agendapunt op verzoek van de Dorpsraad wordt door genoem de raad behandeld. 9. .Mededel innen 10. Rondvraag. 11. Sluiting. P.s. In een ingelaste pauze, uitmeting obligaties van de Stichting hemeenscbapchuis Voor de goede orde verzoeken wij degenen die Ie vergadering ©ijwonen leze bijlage van IJ.K.B, mee te brenger Vertrouwende zp een goede opkomst Samens net Kerkbestuur en Daicchie-raaa kV. Claessens. secretaris.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 7