Op maandag 22 Maart a.s. is de jaarvergadering in cafe Bos, aan vang 8 uur n.m. Op deze vergadering aal de Districtsbestuurder van de Bond van Agrarische voedings- on genotmiddelen een 25 jarig lid huldi gen. Tevens zal bij een korte spreekbeurt met discussie houden over de loonpolitiek, ten. 'ij hopen op deze vergadering alle loden te mogen begroe- Het bestuur. Jongerenkoor. -> uj)1-t weekend zijn de repetities als volgt: a. Zaterdagavond cm half 8 in cafe H. van Asten. v. Zondagmorgen om 1 uur in het Gemeenschapshuis. Gaarne allen aanwezig en let op de tijden. Kleuterschool Daar de nieuwe kleuterschool in gebruik is, zal het oude meubilair verkocht worden. 1 Stoeltje 1 tafeltje voor f.2.50, 1 kast voor f.5.Groepstafel voor f.5.Fornuisje pannetjes voor f.5, A,s. maandag om 3-30 uur nm. zal het verkocht worden in deoude kleuter school. Per gezin kan niet meer dan 2 tafeltjes en 2 stooltjes verkocht worden, daar er veel vraag naar is. Onderlinge Paardonvorzekering Venrav. s=a-uij)e algemene schatting der paarden zal als volgt plaats hebben: Vrijdag 26 Maart 1971 8.30 uur tot 9.CO uur bij 9-— 9.30 uur 10.30 13 14 15.30 11.30 14.— 1430 uur 16.uur J.Slangen A. Martens, Paardekopweg. De schuur bij Th.Heidens. Boerenbond IJsselsteyn. M. Vollenberg, Heidsepeelweg J. Willems, Peelweg, De leden wordt verzocht bericht van verhindering te geven indien zij op het voorgeschreven uur cn plaats zijn paard(cn) niet kan voorgeleiden. Er zal anders een boete van f.5.en bij herhaling f.10.berekend worden. De tussentijdse, schatting wordt vanaf heden op f.5.per paard gebracht. De premie per 1 April 1971 bedraagt j? $,ook voor Shetl. en Welhs- ponys. Te koop gevraagd: i grond; gelegen buiten de kom, liefst aan verharde weg. Fa. Koonings, tel. 217- Wij maken nu reeds melding van GEHUWDBNBAI op Zaterdag 4 April a.s., in het Gemeenschapshuis. Muziek:"The lonely Birds". Koteer dit even J I 1 Voor Uw tuingereedschappen naar Gebr, Keysers Speciaal voor U ontwikkelde slijp machine om grasmachines te Slij per. Voer service en onderhoud. Gebr. Keysers, Lovinckpiein 3. BAKSEN. DANSEN. in het Gemeenschapshuis op: ZONDAG 21 Maart 1971, aanv.6 u. Muziek: "The Secrets". Gevraagd. fpj_n^e werkkracht voor loonbedrijf, z.s.m., P.J.Poels, Deurnesew. 28, tel.208 Te koop. zeugen, A,Claessens, Heidsepeelw.86,tol338 Kur.stschilderwerk Voor vele doeleinden. Voor een goed portret of landschap etc. Beschilderen van all's soorten fles sen (nog in voorraad), melkbussen met gewenst landschap of zelfs met eigen woonhuis-, wordt steeds meer mode. Het beste geleverde werk,ook ver buiten ons dorp. Neem eens oen kijkje in ons atelier, of kom voor het gewenste werk even langs', ook voor leclamowerk. Hein van Well, Schoolweg 5a,tel.375

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 2