wsmm, FANCY- FAIR SSÉ22& -er—'v-0-rl- --^£?LJL-§Z£i. 131 j ie opening van do eerste ouderavond van dit seizoen, non voorzitter Philipsen een zeer groot aantal ouders welkom heten. Deze avond stond vooral in het teken van het Kleuteronderwijsen de laagste klas sen van de basis- school, terwijl op de tweede ouderavond speciaal aandacht be steed zal worden aan de schoolkeuze na het verlaten van die school, uitgezondcrs Havo. en Mavo. Verder was aan d.e orde de bestuursverkiezing, omdat volgens de statuten 2 leden aftredend waren, .maar zich weer herkiesbaar stelden, en voor een nieuwe Candidast door het vertrek van Dhr. Giesberts. Voor deze vacature word door het bestuur ge- canc.idateerd Mevr.Bollen- van RenE. Daar cr geen verdere candidaten waren gesteld konden all en zonder hoofdelijke stemming zitting in het bestuur nemer.. Mevr, van Lier inspectrice van het Kleuteronderwijs schetste in haar inleiding, welke getiteld, was "De overgang van het kleuteronderwijs naar hst lager onder wijs" de mentaliteitsverandering tegenover de z,g. bewaarschool van voorheen. Vooral benadrukte zij de nieuwe gezichtspunten in het hedendaagse kleuteronder wijs, waarin men door spelend leren de fantasie van het kind meer tot ontplooi ing kan brengen. Ook de laagste klassen van het basisonderwijs zullen zich in de toekomst hieraan moeten aanpassen. Voor een goede begeleiding .van het kind is het vooral noodzakelijk dat het kind' waardering ondervind voor wat hij is en wat hij kan. Ieder kind moet met zijn capaciteiten een blijde toekomst tegemoet kun nen gaan. Het probleem v.an de gelijke schooltijden voor kleuter- en basisschool kwenen hierna nog ter sprake. Wil men voor subsidie in aanmerking komen, dan zal men zich aan de wettelijke- -bepalingen moeten houden, wat neerkomt op <5 lesuren per dag de woensdagmorgen. In de toekomst zullen echter het aantal lesuren voor de kleuterschool en de laagste klassen van het basisonderwijs op 920 uur per js komen. Zolang deze wet nog niet is aangenomen is het niet mogelijk aan de wens van de meerderheid van de .ouders gehoor te geven. De opening van de nieuwe Kleuterschool kwam ook nog ter sprake, de hoofdleiöster ken slechts cle hoop uitspreken dat deze binnen enkele weken kan plaats hebben. Het hoofd, van de basisschool deed nog enkele mededelingen, o.a. de invoornng van de Cito- test, welke in de plaats komt van de vroegere toelatingsexamens voor hst voortgezet onderwijs. De oudervereniging mag wel terugzien op een zeer geslaagde ouderavond, welke bij vele ouders een beter inzicht heeft gegeven in de 'hedendaagse onderwijsmethode, speciaal van het kleuteronderwijs. Op zondag lAen Maandag 15 Maart houdt-de Kuiterclub weer haar jaarlijks fancy-fair in. het Gemeenschapshuis. Op deze avonden zal dus weer het RAJ) ,/an avOUTUCK draaien, waaraan mooie prijzen zijn te verdienen. Verder zal er nog zxjn wim>EIJgsSCHIETERBINGGOOI-EN, VQGELPIK enz. enz. liet bestuur hoopt op een goede steun van de inwoners van IJsselstsyn. Maandagavond om 11 uur is de trekking van de grote loterij met als hoofdprijs een Welhs- punyveülen. Oefenen. In verband met de weersomstandigheden zullen de ruiters die aan de beurt -waren op 9 en 11 Maart de volgende week oefenen. Dinsdag 1b Maart: 7.30 uur W.Verheyen - A.Poels ------ 8.30 uur M.Spreeuwenberg - H.Janssen. Eonderdag lo Maart: 7.30 uur M.Couwenberg - R.Janssen. 8.30 uur Fr.Verheyen - H.Tonnaer. Op zondag en maandag worden alle ruiters verzocht om mee te helpen aan de fancy- fair. Fietserras. 0r za_^er(jag go Maart, aanvang 2 uur n.m. mooie fietserces aan de^ RouvkuilenZeer mooie prijzen. Leeftijdsgroepen van 6-9 j£ar en van HO - 12^ jaar. Opgave bij Antoon Claessens Puttenweg 1, Gradje Arts Pei.er-Janss3nw.0g li en bij ïfilly Koonings van Beuidenweg 2, tot 19 Maart 1971. Inschrijfgeld 10 ct. Entree 10 cent, gaarne premies, dj deze cross is de IJsselsteyn- cup tc winnen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 2