IJSSËLSTEIJNS NIEUWSBLAD 12 Maart 1971. jaargang g no.-ig Parochie H.Oda. 3e Zondag van de Vasten. Zondag: 7.30 uur leesrais voor Henrhcus Maessen, Maria lans en Jac.Mae ssen, 8.45 uur weekdienst voor Gerarda Peeters- Ewals, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur maanddienst voor Simon Leir- mens Maandag: 8 uur maanddienst voor Petronalla Cox - de Lauw. Dinsdag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Ilendrikue en The® van de Ven. Woensdag: 8 uur maanddienst vo®r Gerard Fleurkens. Donderdag:8 uur weekdienst voor Willem Winnen. Vrijdag: 8 uur weekdienst tot Leonard Philipsen. Zaterdag: 19.30 uur maanddienst voor Gerard Vullings. LL-dxena^rsgaterdag19.33 uur de Wit - Kconings. Zondag: 7.3n uui Knippenberg - Grienen, 8.45 uur Kappen - Verstegen, 10 uur van Gassel-- Arts, 11.3C uur Fleurkens - Claessens. Het is zover. De nieuwe kleuterschool is klaar. A.s. maandag 15 Maart worden alle kleuters verwacht rp de nieuwe kleu terschool. Ook de kleuters, die opgegeven zijn, maar niet naar school konden wegens plaatgetrck. Wilt U or voor zórgen dat Uw kleuèer sloffen meebrengt, voorzien van naam of een ander kerteken. Daar de schoolbus niet moor rijdt zijn de schooltijden als volgt: s'morgens 8.45 uur - 11.45 uur, s'middags 1,30 - 3.30 uur, woensdagmor gen van 8.45 - 12.- uur. Cok de nieuwe kleuterschool heeft telefoon. Het aboneenunmer is 379 ^8.nf 9.1*6 - - Het bestuur van de fanfare wil het volgende onder Uw aandacht brengen. Allereerst is besloten cm op Vrijdag 19 Maart a.s. in het Ge meenschapshuis de jaarvergadering te houden.Verder weet Uallen dat wij jaarlijks 2 maal een rondgang om oud-ijzer enz. houdenm dit is een drin gende noodzaak voor ons om in het onderhoud van ons ccrps te voorzien, waarmee jaarlijks een bedrag van 8 - 10.000 gulden is te verwerken. Aangezien directie en instrumenten steeds duurder worden, en de mogelij ke uitbreiding in de toekomst, tenminste als van de grote groep leerlin gen het grootste gedeelte overblijft, hetgeen te hopen is, zal het voor het bestuur een zware taak zijn om de nodige guldens bij elkaar te krij gen. Daarom is "Jw aller steun, al is het maar in do vorm van oudo matri- alen, een hulp in de nood. Het bestuur wil eind April of begin Mei weel een ophaaldienst inlassen, maar mocht U bij de grote schoonmaak een flin ke partij bij elkaar hebben, en het ligt het U te zeer in de weg, mogen wij U dan beleefd vragen, en zoals reeds vele anderen deden, het even op laden en bij FSpreeuwenberg lossen, daar is de plaats van opslag, moge lijk komt U toch wel eens met de wagen in het dorp. Bij voorbaat dankend voor Uw moeite en hulpvaardigheid, anders zal het ter zijner tijd opge haald worden. Het bestuur hoopt op Uw steun en medewerking, en moge het resultaat in de muzikale groei merkbaar worden, tot genoegen van onze hele dorpsgemeenschap.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1