"U„ ~P, t>/£<q {/ooft "Pc L.L.T.33. IJsselsteyn. 1Algelopen week Drachten wiq m rekening voor de voornaam ste producten en af magazijn, per 100 kg. exclusief 4 BTW. Zeugenmeei f. 35-90 Braadkuikenkorrel x. 44.60 Zeugenkorrel/brok 36.50 Baby- kalverkorrel 36.50 Biggenopfokkorrel (50 kg.) 84.— Kalverbrokken ER. 34.40 Baby- biggenmeel 49.60 Rundveefcrokken AB. 35.30 Baby- biggenkorrel 50.60 Mineralenbrok 35.60 Biggenstartmeel 41.10 Mineralenkoek 37ïkO Bi g en s t ar tk or r el 41.70 Mestbrok voor rundvee 34.50 SI ach tv ark ensm ec-1 36.90 DMV. groen 138.— Slachtvarkenskorrel 37.50 Paar d e b rokk en 34; 80 Völl, foktoommeel zw« 38,80 Du.i venkorrel (winter) 46; 30 opfokvoeder I 42.10 Voll. legmeel 39.50 II 4o.;so Koekjes AB. 36.— Dat torijemaeel 59.10 C. 3840 P un av e e br okk e n C, 56.20 Duivenkorrel (zomer) 50.50 Op bovenstaande prijzen zijn eventueel nog de volgende kortingen van toepassing per 100 kg.bij éénbgstelli eg en bezorging op één dag. Alle bestellingen dienen daags voor de bozcrgdatum, voor de middag gedaan te zijn anders vervalt 10 ct. per lOÖ.kg. korting. Bulk: Gezakt: 1000 kg. 2000 kg* 4000 kg. 6000 kg. 12000 kg., en meer. 1.50 1.55 -.05 1.60 -.10 1.65 -.15 1.70 -.20 B 0 ekïi oudb ur e au Op maandag 8 Maart 1971houdt het boekhoud bureau van de L.L.T.B, wederom zitting te IJsselsteyn, van 2-3 uur n.m.zoals gewoonlijk op het kan toor- van de afd. IJsselsteyn. Ponyclub. Zaterdag 6 maart zal er i.v.m. de weersomstandigheden geen trainen zijn voor alle ruiters. P ap i e ractie. Cm de ophaalkosten zoveel, mogelijk te drukken zullen we voortsan op de volgende manier te werk gaan: - Kom van het_dorpeenmaal in de veertien dagen. - Pest van het dorp: ééns in de maand. - liocht echter een dusdanige hoeveelheid papier hebben dat ze U in do weg zit, Del gerust tussentijds voorzitter M. Kappen tel 559 of bij secretaris L. Potten tel 312en zij zorgen ervoor dat het zo spoedig mogelijk wordt geruimd. - Deze regeling zal ingaan op zaterdag 13 maart, .tfe beginnen dan- in de kom van het dorp. Wij danken U reeds bij voorbaat voor Uw papier, en voor Uw welwillende medewerking. Ponyclub "De Welshrniters".

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 5