IJSSELSTEUNS NIEUWSBLAD jaargang 5 no. o 1971 Par.o-chie B.Cda. 2e Zocdag var de Vasten. Vrijdag: rr ij dag l9.3G,uur avondmis voor Gerarda Pstronelle Peeters- Ewalde Saterdag: saterdag 10.30. uur begrafenisdienst vor G-erarda Pctrone 11a Peeters- Ewalda. 7,3r uur leesmis voor de overleden familie Vogels- Jeurissen, P.45. uur leesmis. voor intentie van de familie Spreeuwenberg- Hubersj 1^-uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur jaargetijde voor Willem Vollenberg, Jongerenmis, 8 uur leoamivoor Barrio. Stiphout. 8 uur gesticht .jaargetijde voor Willem spreouwenberg en Marga- retha. Verve ort. Woensdag: 8 uur weekdienst vo"r Leonard Philipsen. Ponderdag:8 uur leesmis voor Francisca Cleophas - Spreouwenberg. Vrijdag:8 uur leesmis voor Michiel Jeurissen. Zaterdag: 19 uur maanddienst voor Leonard Philipsea. Misdienaars: Saterdag: 19-30 uur Fleurkene- Spreeuwen.berg. Zondag7.30 uur de Wit - Koonings, 0.45 uur Knippenberg- Grienen. 10 uur Kanpen- Ver stegen. Z ondag Maandag: insdag: Be jaardenverc nlg ingx>inBaagfflj.aaag 9 Maart wordt om 2 uur een vergadering gehouden in het (remsenschapshuismet o.a-. behandeling van het jaarover zicht, een spreekbeurt die gehouden wordt door Dhr. Ruland, en vervolgens kienen. Alle bejaarden warden verwacht, cok zij die niet op dagen komen, .en tevens, die in de loer. van 1971 de leefti jd bereiken. dc van kaartmid- 65 j aar Da-mes die belangstelling hebben om op 12 Maart naar de Bezinnings dag in Arcen te gaan, kunnen zich opgeven bij Mevr. Hendriks tcl.no.528. Do- dames moeten op eigen gelegenheid haar Arcen gaan. Pe dag begint om 10 uur in het missiehuis St.Paul, Maasstraat 132 te Arcen, dc kosten zijn f.8.50 per persoon, cm U wordt verzocht dit bedrag bij r-pge.ve to betalen. Do excursie'naar de Pottenbakkerij vertrekt op Woensdag 10 Maart om half 2 vanaf da. kerk, or kunnen nog 5 personen mee, tal.no.586. Verder worden de leden van de L.V.B. verzocht op Zaterdag 6 Maart de uit vaartdienst van ons medelid Msvr. Pceters-Ewalsbij' te wonen, te 10..30 uur in de parochiekerk alhier. Op heden vrijdagavond zal te 19.30 uur n.m. een avondmis opgedragen worden voor de zielsrust van Mevr.Peeters—Ewala cok verzoeken wij de leden deze H,Mia. bij te wonen. Lagere school Na een zal met, ingang van 14 zijn aan onze school. onderbreking van ruim 16 maanden (militaire dienst) Maart a.s. Dhr. P.Arts uit Kerselo weer werkzaam Hierdoor wo.rd.t Mevr. van Gils uit Venray die deze tijd als nlaatsvervangster werkzaam is geweest, he]aas ontslagen. Mevr. van Gils, die wij zeer ongaarne zier vertrokken, is inmiddels weer in Ven ray benoemd. Dhr. Arts zal het onderwijs in klas 5 gaan verzorgen (nu mej. Storms). Mej, Storms heeft zich na onderling overleg bereid verklaart klas 1a over te nemen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1