SSELSTEiJNS NIEUWSBLAD "19 Februari 1971, |2argang 9 no. 16 Parochie H.Oda. 7e Zondag na _de Verschlj-ning des Keren. Zendag: 7,30 uur leesnis hoor Leonard ivfe.essen en Anna Maessen-Mooren, 8,45 uur jaargetijde voor Johanna Yerlin&en- Maessen, 10 uur Hoognis voor de Parochie, 11.70' uur maanddienst vóór Simon Lem mers, jongerenmis, met ais thema: Feestvieren en iraakerade Maandag: 8.30 uur maanddienst voor Gerard Fleurkens. Dinsdag: 8.30 uur maanddienst voer Peter van Gellecum. Woensdag: Aswoensdag, 19.00 uur avondmis voor Maria van Soest-Swinkels er. uitdeling van het aekruisje. Donderdagss uur weekdierst voor Leonard Philipsen. rijdag: 8 uur gesticht-jaargetijde voor Pastbor Hi11etrandt Zaterdag: 19-30 uur maanddienst voor Jacob Plinsenberg. Heden, zondag is collecte voor de Meraisa, medischs missie actie, Zaterdag19-30 uur van C-asoel - Arms. Zondag7.30 uur Kap pen - Verstegen, 8.45 uur PleKukens - Spreeuwenberg, ID uur de Wit-Crienen. Weekdie'hs'tr van Gas se i - Ar Is. krLAfe^hkaor.^ Zaterdag geen repetitie. Zondagmorgen uiterlijk om 11.15 uur aanwezig in de kerk voor de jongerenmis. a rna v al ave ren ig mg- jeu^dt:ax. Wij vragen dit jaar weer toezichthouders voor het jeugdbal, wat iedere dag plaats vind van 5 tot 10 uur. Geeft U zich ook op al is het maar voor een avond, wij kunnen nu eenmaal niet zon der, P kunt zich opgeven tij A,Winnentel.no,387, DE JDJGD IS U DAlTKBAAR. Tevens verzoeken wij de ouders om de kindferen om 10 uur aan de danszaal af te halen. De carnavalsvereniging kan-na 10 uur geer enkele verantwoor ding meer op zich nemen. in d orb alDit jaar wordt het kinderbal niet op zondag maan op Dinsdag •ui 2 uur n.m. gehouden, door de hoge kos ten Van. de muziek zijn. wij genood zaakt om f.7,50 entree to vragen, ouders die de kinderen begeleiden hebben uiteraari vrije t oegang De heide bezigheden, zowel het jeagd-bal als het kinderbal, worden gehou den in zaal Eooyackers. Inhalen Prins Wlm I, op Zaterdagavond, Dm 8.11 uur n.m. wordt Prins Wim I, door de Raad van Elf en fanfare, aan zijn huis afgehaald, waarna hij in Let Gemeenschapshuis door Opneypië J.reuc Dhr. H.Jenniskens zal werden ge ïnstalleerd, waarna receptie volgt. Wij hopen dat veel Pee I.reuze» en- Peel- reuzinnen van deze gelegenheid gebruik zullen maken om de Prins hun ge lukwensen aan te bieden, Yeröer zal deze avond worden opgeluisterd door do hofkapel "De Smeleblazers" °c o euwsvoor zowel de kind'eren van de lagere school, als van de kleu terschool ia er maandag, dinsdag en woensdag geen school. Op donderdag 25 Februari werden de..kinderen weer op schooi verwacht. Ruiterclubdonderdag 25 Februari zijn de. volgende ruiters aan de beurt voor het oefenen: om 7.30 uur: W.Verhcyen - Pr.Jaspers. Om 8.30 uur: R.Jans sen - M. C ouwenberg.. A.s. zondag oorden alle ruiters verzocht om mee te doen aan de carnavals optocht.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1