(vex1 volg fanfare) Momenteel is onse fanfare met do nieuwe directeur in opmars, op het ogenblik met dertig muzikanten en in opleiding een twaalftal voor de muziek en. vijftien leerling drummers. Dit zal zeker in do toekomst nog grote financiële offers vrager., zodat wij; -Uw steun niet kumien missen4 Onze fanfare is toch ook het troetelkind van onze gehele samenleving, en in deze gehele gemeenschap niet te mi-ssen. Bij voorbaat dankt het bestuur U allen. JEUGDRAAD. Jeugdigen die een wagen willen maken voor de Karnavalsoptocht, maar niet weten wat of hoe ze moeten do-en. kunnen hulp krijgen van do jeugdraad. Bij ons hebben zich een aantal jongens en meisjes opgegeven, die will.cn helpen bij het maken van oen wagen, 'levens hebben zij een heleboel ideeën. Hebben jullie graag hulp, draai, even ons telefoonnummer, en we staan klaar. JKoonings - 217, Fr. v. d. Pas - 295 en B. Peeters 552. 'A'ij werken al;enige tijd onder do raam jeugdraad, -maar aangezien deze naam voor vele mensen verwarrend is omdat er al zoveel "Kaden" bestaan,.hebben wij besloten een nieuwe naam aan te nemen. Wij laten het nu. aan de jeugd en andere belangstellenden over deze- naam te kiezen. Tot 20 febr, kan iedereen die belangstelling heeft een briefje _met naam in de ^brievenbus van de jeugdraad deponeren, en wel bij J. Koonings, Jan Poelsweg 8, D. Peeters, Timm'weg 5» Aan deze naam. is inderdaad een prijs verbonden, vergeet daarom je eigen naam niet te vermelden. Als er mensen zijn die oude melkbussen, getuig van paarden of andere oude voorwerpen hebben,, wilt U ze dan voor ons "bewaren Begin april krijgen wij de beschikking over een schuur on alles op te slaan. Als ons tegen die tijd een seintje geeft, halen wij ze graag bij U op. Openbare vergadering. A.s. zondag hebben wij weer een openbare ver gadering, wij hopen weer op een goede opkomst. Deze vergadering begint om 10.00 .uur precies ir; zaal .Koelanzia. BOERENBRUILOFT BOEREN BRUILOFT Zoals U reeds vorige week hebt kunnen lezen is de boerenbruiloft óp dinsdagmiddag. Dit is speciaal gedaan, dat iedereen 1s morgens kan uitslapen en ook vooral dat er veel gehuwden aan dp boerenbruiloft mee kunnen doen. IVIaak nu reeds Uw spullen in orde, want er zijn ook weer prijzen aan verbonden voor het mooist verklede paar, boer en boerin. Volgende week zal nog bekend werden gemaakt waan do kaarten verkrijgbaar zullen zijn. L.V.3. Op 11 - 2 - 1 '71 Demonstratie Indische gerechten door Mevr. Arts - Tacken om 8 uur precies In zaal Bos. Deze week werden U weer Lourdesloten aangeboden. De loten kosten per lot. De verloting is op 15 febr. a.s. in het gemeenscfeps- - huis om half acht. Op deze avond zijn wij tevens genoodzaakt bestuurs verkiezingen te houden, daar onze voorzitster door omstandigheden haar taak niet langer kan voortzetten. De avond is als volgt: 8 uur opening door de voorzitster. Verkiezingen, Verloting lourdesrsis, Pauze, Kienen voor de L.V.B. kas, Om 11 uur sluiting, bij vragen voor de. verkies zing nog dringend kandidaten. Deze kunnen zich schriftelijk of telefonisch melden bij eer. van onze bestuurs leden.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 2