R i j k s 1 an d b o uw oolichtingsdienst. Akkerbouw. (Vervolg van 3.6 October j.l.J Nu het voorjaar in zicht is, is de tijd aangebroken om aan bemesting te denken, en be stellen van zaad- en pootgoed. Afgelopen jaar is uit proeven gebleken dst suikerbieten en mais zeer voel drijf- mest kunnen hebben en verwerken. Tot 120 ton is er gegeven per la,zonder veel nadelen. Bij een hoeveelheid drijf- mest van rond 75 ton, lag de hoogste economische opbrengst, Snijnsis 10 ton hoger. Harst deze genoemde org, bemesting behoeft voor bieten alleen nog aangevuld te worden met hgoWad. on borium. Bit kan men doen door 1.50 kg, borlumkinseriet te geven en 200 kg, 3.yndbouwzout Ook de aaeibedbekalking niet vergeten (si.® vorig schrijven). Be mh±b is een erg' foasforbehoeftig gewas, vooral ir. haar jongste jeugd en daarom vernient' het zeer aanbeveling om 100 kg. dübbslsuper els rijenbemecting te geven en nog 1.00 kg» loriumljiesriet breédwerpig. On TJ iets beter wegwijs te maken wat naast dr.i.jfnest nog nodig is geef ik b hier dc gehaltes var, de voornaemste organische meststoffen. Gehaltes in kg» per ton» JM. ai K. 20 Ka1_k1 Natrium. Mg 0. Chloor^ Koeicndtri j finest k It 2*2 1 0.8 0:5 arken.Bür.1 j mest (>i 3* 2t 1 1 0.5 Kippenmest v. onder rooster: 10 16 5 h. 1-1 5 Be H, werking van org. mest is algemeen langzaam en"en zal gezien de tijd van aanwending ook behoorlijk wat van kunnen uitspoelen. Bo overige bestanddelen werken allemaal het eerste jaar volledig waarvan kali en natrium ook arm uitspoeling onderhevig gijn, vooral,op de lichte zandgrond, in de c..":.r-dspoelen zagen we verleden jaar nogal wat kaligebrek. Een goede opbrongs' aardappelen (50 ton) vrragt minstens 2.50 kg. zuivere kali. Indien aezo bexisting volledig als kalizout moet worden gegeven kan dit in de vorm van Kali KStcr dan vcór of rond 1 Februari geven. Eer, kleiner» gift kan wel wai- later, of anders in de veria van 1000 kg.patentkali, maar de s tr ooi baarheid en de kosten zijn dan minder gunstig. Harst deze flinke kalibemesting vragen aardappelen ock veel en liefst snelwerkend fosfaat. Be N. behoefte van aardappelen is 120 - lOo kg. Be nasis gaf afgelopen jaar een zeer wisselvallige opbrengst,Dc laagste opbreng sten lagen. 5000 - ^000 kg. per hu. Be hoogste opbrengst tussen ópOO on 7200 kg. per ha. Eet ras en de grondbehnndeling spoelde hier de grootste rol. Ala goede rassen voor do korrelteelt kunnen worden aangeraden dc Pionier 1.31. cn de An jen 210» Be Krib en de Lg.ll zijn bruikbaar. •jfoor dc- sn.i jmais de C»liora 535 cn (beperkt verkrijgbaar) Or.ix 95» Be CIV.7 is .neiemaal niet verkrijgbaar» Op bedrijven waar de grcnnteolt, door de zware, en jaar op j?mr, bemestingen mot organ soho raustbijna niet meer zonder gevaar van legeren, is de muis op rsi plaats, Ook al orndut mals zec-r goed kan wedijveren met zomer gerst on haver, ik mij beperken en enkele goede rassen to noemen. Voor zor.icrgsrst cp goede zandgronden zijn de volgende rassen aan te bevelen: MazurkaImpala, Belfos en Ofir. ir' wil voor da schrale grond de 2andster, rot e] Voor haver, As tor, Condor, Trrpr.r, Vcor opmerkingen en nadere inlichtingen kunt U zich wenden tot ondcu 0v De voorlichter voor de Akkerbouw, G. J, Frederix, tel.08851-1*77, Ottersum. £0^-5liib_;'De WoD^hrulters^ Zotcrdaff wordt gereden op het csfenterrein vrn de grote ruiters, Be ruiters zonder soar tic aart worden, verwacht om 10 uur, en de ruitèrs met startkaart om 11 uur. Denken jullie er om, je "cap" op re zetten. Het oud papier zal Zaterdag worden opgehaald in do kom van het dorp, O

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 5