a. v. xd sseJ.sxe.yn i.« ccepeticwedstrijder. voor zondag, 24 jah. a.a. Yoor eventuelé in gelaste vriendschappelijke wedstri jden raadplege men het publicatie bord aan c.e kerk. J e n g 1-voetbol Kienavonrl.cn: Vrijdag, 2? .-jan .a.s. is er voor de D—jeugd kienen in het Gemeenschapshuis 'W o ens d ae2 j ar;.as is er kienen voor de 3 -+C-jeugd bij H. v. Asten. Aanvang beide avonden 7 uur l Door deze "scheiding zijn de kosten aan prijzen natuurlijk ook verdub— Deld. Daarom tullen we op deze avonden op een andere manier kienen dan voorheen. Bij elk: spel kan non voor 5 cl- een kaart kopen (natuurlijk ook.meerdere kaarten).' Dit laatste geldt voor de D-jeugd. 0P na vond voor c.e 8 - O- jeugd kosten de kaarten 10 et. per stuk. fiT Th'k TIB; Cp bolde avonden worden alle' spelers verzocht hun rod.c- tricot mede te brengen en tegen betaling van 10.krijgt men dan ¥¥K nieuwe witte triool on witte kousen '«ie reeds witte kousen hoeft, wordt verzocht f 5,-- voor de nieuwe tricot mede te brengen. Do nieuwe tricot en kousen si jr. dan voortaan je. eigendom. training.de komende week gaan do trainingen weer van start. Het trainingsroos ter is als volgt: maandag-6. 30 - 7.30 uur 3 1+1)2. 7.45 - 8,45 uur 3 1 dinsdag5.30 - 7.30 uur 13+34. 7.45 - 8,45 uur C 1 H' 2, woensdag'i30 - 9.uur a 1 -h A 2.. n-ui_cro a.^g. zondag Is or om half 11 oofenon op het oefenterrein. Op dinsdag 26 Januari is er om half 3 eon kringvergadering van de krin gen 'Yenrfty en Horst in Leunen. öp deze avond za.l er ook can film vertoond vierden van het Bondscorcours var. do L.L.H.B. en-de -K.K.B. van hot afgelopen jaar. Alle ruiters worde om- 7.15 :iur bij café H. van ut ton verwacht. Bitsig pijlen 14 Januari 1971. 1 M.Camps 336 pnt2 Dr.Janssen 335 pnt3A.Bleurkens 318 pnt. 4 3. Glaeasena 308 pnt. 5 J .Koonings '502 put. 6 M. van Hoof 300 pnt. 7 G. Jan san 296 pnt. 8 B.. Camps 295 pnt.9 J.Janssen 29' pnt. 10 M.Verstegen 277 put.. 11 Th,Janssen 276 pnt. 12 P'Sprevuwenberg274 pnt. '3 M.Bue 273 pnt IA K. Ter hos ven 257 pr.t13 kLgrctgjis 247 pnt. '6 S.Keysers 246 pnt. 17 Jos.Jaepers 203 pnt. IS D,Verstegen-L. "93 ent. 19 A. Prans sen 18' pnt. 20 J.tichels 135 pnt. u.iihhi±L'llln. Qpenaars vergadering. De vergadering van 12 Januari 1971. werd bijgewoond do er 25. belangstellendenWe kunnen zeg/» en dat hel een vruchtbare vergadering wan. T;r worden verschillende zeer goede voorstel len gedaan o.a. voor carnaval en het 90- jarig b.ootaan van LTeseleteyn. Hieruit blijkt weer duidelijk de- belangstelt ing en activiteit van dfe jeugd. In de toekomst zullen van tijd tot tijd de vergaderingen van de jeugdraad openbaar zijru Wij hopen op een nog grotore opkomst, iedereen is welkomi De openbare vergaderingen worden in IJ NB. bekend gekaakt. Tafelvoetbal. De competitie is bijna afgelopen. Voor de volgende compe titie kunnen zich wesh nieuwe leden opgevenv ..an de komende competitie zijn enkele rpijajeo verbonden ToepenI.p.» v. toepen wil mon de volgende ronde, gaan kruis jassen, - dit •zou eventueel ook in de- gezinnen mogelijk zijn. Aan de komende competi tie is ,ccr. flinke hoofdprijs verbonden, 'bijv.: weekend Pari ja. 50- jarig bes t a an IJ s a els te y r.Onze pop- avond'valt waarschijnlijk op •4SeptemberTijdens""dc vergadering, die openbaar was, werden o.a. de volgende .orkesten- naar veren gebracht: Golden earing.. CCC. inc. Living blue's. Garth en Dire. -Exception. Mister Albert Show. The ?lay. Wij zul Ion one. beet doen or -enkelen van hier te krijgen. Disco-avond, üi.t reacties blijkt dat de disco- avond goed in de smaak is'gevallen.' De jeugd heeft gevraagd of het mogelijk is 2x in do maand zo'n avond to organiseren. De komende avond is op '23 Jan. in zaal Roe lans ia,.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 4