O R P 5 Ft A A S, dansen. dansen 5 O-jaar IJ e1steyn Cp de vergader-érg var 17 Januari, j.l. word do of f iol è'lo viering van hot 50-r jarig bestaan van ons dorre definitief vastgesteld op 28 Augustus t/m 5 3 ep tcmbor 197- oploeg brandbeveiliging. Cp d-2 contactbijeenkomst net B. en W. werd aan de dorpsraad de suggestie gedaan eens te bekijken of men hie^ ter plaatse zou kunnen komen tot oprichtmg van eon eigen brandbeveiligingsploêgMen besloot echter om met do gemeente contact op te nemen, om de te vormen hulpploeg de func tie brand- en orgevalbgnploeg to laten vervullen. Feestcomité 50- jarig bestaan. het feestcomité zal bestaan uit het dagelijks 'bestuur van do dorpsraad, aangevuld roei vertegenwoordigers van de diverse groeneringen, i.w. J. ïïouben A. hl our kor s v". Koonings J. van ban Kr. v.d. Tas H. Jenniskens IIb h i 1 i p o e n IvlKap p e n Mevr.Verstappen- Keuren H. Koonings Mevr. Arts - ïaoken W.Versohuuren Kevr. Michels - Uuys. G-.Schrütte, Yeiiray (namens gemeente/ Wcningwe tweninger. De laatste jaren is het niet meer mogelijk gebleken om in IJsselsteyn woningwetwoningen (huurwoningen) to benwon. De raadsfractie van' de kerkdorpen wil nu echter ia samenwerking reet de verschUlende dorpsraden eer onderzoek instellen, of er werkelijk behoef te is op de kerkdorpen, o.m. ook in IJsselsteyn voor dergelijke huurwo ningen Wanneer er oer aantal gegadigden hiervoor sal blijken te zijr: sal bij de gemeente met klem aangedrongen worden dese cp de kerkdorpen te re al! seren. In hst bijzonder willen wij dit onder do aandacht brengen van hen die plannen hebben om in. 1972 te trouwen, omdat deze woningen, indien ze gebouwd zouden kunnen worden, dit jaar niet meer gereed komen, 1 e I angstellenden vo or e en b o vengcroem.de woning kunr.en s i ch tot 15 Februari *971 opgeven bij: HJ enn iekenszo1n o28? R. Philipsen. tel.no.290 Na deze datum sal dan met de belangstellenden een vergadering belegd worden, waarop volledige informatie kan worden gegeven. in hot Gemeenschapshuis op ZONDAG ZL Januari ''971. Aanvang 5 uur n.it. Mu ziek: "1' he 1011e ly B i rd b Te koop. gstaardappelen, 10 et. per kg., thuisbezorgd. Th.Hélfiens, tel .GA 972... - 205 A.s. saterdag 23 Januari 1971, D LSOOBAf in zaal Eoelanzia. D i s j o c kyJ an He ndr ik3 Aanvang: 10.uur. Leeftijd: 19-20 jaar. Jeugd van IJsselsteyn, komt allen. ParJeugdraad To Loop. ^cr_^eri3-|auwe kindervragen, s* - T hoog model, en kinderbox, bij: Drnsaag 2b Januarx, f.50 uur nn.0 filmavond van de Imkerabend bij i J.EooyackarsJan- Poeleweg 3. E. van Asten. Iedereen is welkom.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 3