22 Januari 197"'. (aargang 9 no. 12. Parochie 7.1, Oda. 3e Zor.dag na de Verechi,ihing des- -Heren.- Zondags 730 uur leesmis voor de Parochie 5.4.5' uur leèsmis voor Anna Janssen-Heiligere?1U uur Hoogmis' vo.or Sirrcn Leramens besteld door hel kerkbestuur, 11.37 uur jongerenmis. Maandag: 8 uur maanddienat voor Poter van Gellccum. Dinsdag: 8 uur weekdi enst voor Johanna Swi nke 'I s - van Doorn. Woensdag? 8 uur leèsmis voor Karrie Stiphout.. Donderdag:8 uur leesmis voor Victor Lnyten. Vrijdag: 0 uur leesmis Voor intentie van de t'ami.lie Potten Coopmans, 1C3( uur huwelijksmis voor het bruidspaarv,dHoogenhof - Stiphout Zaterdag: 19.30 uur maanddlenst voor Johanna Swinkela - van Doorn. Misdienaars: 0-2 19. jjO uur van Gasset - Arts. Zondag7,.-do uur fleurkens - Spreeuwent erg, 8.4-5 uur de Wit - CXae noons, 10 uu.r knippen berg - Grienen. Weeled lenstPleur kens -- Spree uw e rrb erg. nI;D.,e.P.'-pe repetitie ie -Zaterdag 23 Januari (moi-gen&v'-.ndom 8.15 uur (na do avondmis; TIM ])K KKRK. Allen gaarne aanwo-zig, Boerenleenbank. T> - -n. re .komende week re et gs_egenneid oir. de rente per 31 Dec. 1970 te laten bijschrijven op de spaarrekeningen enz. Mogen wij de houders van spaar- deposito- voorschot- en jeugdspaarboekjes vragen cm zoveel mo gelijk op de hierna vermeide dagen en uren te komen cm so een spreiding te krijgen van de aanbiedingen van boekjes, wat onnodig wachten kan veer-' komen, EEK gezinslid kan met allo boekjes van het gezin komen. De uren er. dagen waarop verwacht wordt zijn: -MnANDAG 25 Januari: van 9 - 12.30 uu-r en 1.30 - 4.- uur letter A t/m I. ■SSDAG 26''januari: van 9 - 12.3° uur- en 1.30 - 4.- uur letter J t/m H' W'CD GD Ad/ 27 J anaar i :_van 9.- 12.30 uur .en 1.30 - i.~ uur lorbeer 0 .t/m 'V. DCND-EDJ?AG: 28 Januarivan 9- 12.3) uur eh 1 .30 - 4.- uur letter W t/m Z. '/order verwachten we donderdag ook degenen die niet e.p de. aangegeven dag kunnen komen. Mogen we vertrouwen dat de komends week zovee'l mogelijk al- 1 e boekjes spaar; .worden aangeVoden voor de rentebij sehrijvXng Boekjes waarop de rente per 31 December 1970 reeds is bijgeschreven hc ven DTE'Ï meer worden .aangebeden. Voorts willen wij U allen hartelijkdanken voor de ...medewerking dis wij meenten ondervinden om de jaarafsluiting zo vlot mogelijk te laten ver- lonen Degenen die nog een camavalolicdgio willen b'.renge.n op de- Bonte Avond, .gelieve zich voer zondag 2'3 Januari op te gever, bij Vs'.Koon inga Al d ewle verba i.Denk er om, .noudt 12 'Februari vrij, want dan houdt de- car- navaTs'vereniging haar jaarlijks al d e wi e ve r b al. Zendag 30 Januari. 197', C-rotc Bonte avond In het Gemeenschapshuis. :r ze kering. Deze week wordt de premie af-goschreven bij de Boe-ren I eon- bank, van ds Turii- schatting sn de premie van do bij schatting van Septem ber tot Januari. De premie van de Januari- schatting bedraagt 1 voor cU koelen en 1 voor de pinker.. i-*

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1