selsteyn w. ■.trl'buticZondag, 10 jan,"a.s, «af var 11 tot 12 uur in cafe H. v, as uen gelegenheid zijn tol hst betalen van contributie. Hopenli-jk'sullen degenen, die hiervoor een aanmaning onl.vangen .re boerr: iar,raan. g evo 1 g g ovs 81 aat c r o p Uw aana chr i jv en 111 a.a t n to aaniLanirg vermeld, "den houdt dat in, dat u zult worden afgeschreven van cie ver eniging in-dien U de a oh tors tal ir,e c ontr i hut i e rn a t bc taait 1 i 1 i Modlechc Sportkeuring. Binnenkort zal oen groot aantal spelers ter Mod. Keuring worden opgeroepen. ïezi jnertrjd krijgt U hiervoor van 't Mcri Sportk,: Bureau een oproepingakaart toegestuurd. Pc vereniging heeft het keuringsgeld a 4, 50 reeds betaald. Degene, die niet op de keuring VriTsohi.jutsal dit keuringsgeld zelf .toeten betalen. 2olang_hij dit bedrag niet- heeft' betaald ann e.e s eerexarin benningnsce ter zal hij niet neer worden opgesteld tijdens ds wedstrijdenHet kar natuurlijk in sporadische gevallen wel voorkomen, dal iemand o:t de een cf andere drirrendo raden niet op de reuring kan verschi jnen. Pi 7 koel dan tljdlr minstens 24 uur v6ér Let keurlngstijclstip) gestold worden aan de secre tarie, Niet op de keuring verschijnen sender afmelding vooraf betekent c'us 1 :>d boe-te en uitsluiting van deelname aan wedstrijder., totdat Vorennoesid bedrog is betaald. li or dag, 1.0 jan. 5 part a 4 - IJssclsteyr. '5 InsclstejTi' 1 en 2 vri j Voor zondag, 1? en 3T""T ges leld voer .1Jss e 1 ft 2 uur - ïG-J aen"os an. a.s. lAjsi .^sen oonpotitiswede t ri-3don;.v&eA- a'Ier. Corrneties tanden 2c 'Klas V 2e Klas W 'je Klas FF 12-22 L een-en -25 Mc tori k 3 :i -.1 9 1*1 VG 2 12-17 Mcldérslo 2 11 -19 Sparta 4 12-19 Ilpse fcsteyr. 17-17 Hol th.ee s 1 f) -15 meei'xca. 3 13-17 Ko ï'sx 3 12-13- DKC 2 12 -15 i icunor. '1 1 2-1 c Me terik 2 EZEhV 3 l 0-12 12-12 Venray 4 11 -14 -14 Cr r-1 e nd t u v «en 2 Hegoloom 4 11-13 33ÜJV 10-10 imm 2 11. —H Kronenberg 2 10-1 0 Venray -j 10-10 1,., o s oio tcyn 2 UöselGtcyn 3 oparta 5 rl—5 Horst 4 Horst 6 12-6 .'i.'itriüE 2 12-5 Hesla 3 x DEV 2 l 2-6 Ie ge.no om 3 11-2 Morselo 7 Acvoteren 3 1 p ■Aid. a x H.CDEV A 1 9-1 Idsselste^n A 1 Id-lj Fx os io r A 1 8-12 Morst A 2 18-11 HKC ,rt 1 8-10 DO? A 1 10-10 Hoerlü A 1 9-1 kïJBO a 1 ..0-3 Swdg. Boys A 1 19-2 Aid:Pd Dis .3.1 11-20 Morse lo E i '11—19 Oastenray 3 1 11-19 America B 2 11-15 Leunen E 2 11-12 Oost run .R 2 12.-8 wan3sun E 2 11-8 I.-.-.uiien E 3 11-5 IJsaclsteyn. B 2 11-3 Jeugd-voetbal i f rl A 3 oasxenray a Morselo A 1 Oostrun A e Eds A1 Horst A 3 kanssun A 2 Hegelscm A i Idnocis te yn 9-1» 9 10- 1G- 10 1 O-u •13 10 u V e r) r a-Mf 10-1 Venray C 1 S parta Cl il He gei. son 0 IS Korst C 1 10 Wanasum C r Q j.Jyötn3 leyix fj i 10 Meterik B 1 donray B 2 Korst"" B 2' RKLYY E 1" Af'd B 1 Kronenberg 3 1 10-17 Hol the-es B 1 9-i 6 'Leunen B 1 10-13 America El 9-12 IJsselatevn B 1 10-9 o—o 9-7 -IP -13 Leunen C 1 rolthees C Yenray 0 2 BWG O' 1 10 10- i 1 -6 - /j -A 7 t; ci J 1 '5 -- .2 <~i - i o 1 ~i 'Y ~7. A O» J O- .7 f'd -8 O 1 r f T> m 9 V-'L C 1 Q—l "J_

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 3