J31 Tl IJsselsteyn i "GU i c o la as ayomd Heden!, "vrijdag 4 dec», houdt enze vereniging haar StT'Uicolaasavond in het Gemeenschapshuis alhier. Aanvang: 7.30 uur De Sint en z'n Piet (en) zullen reeds -Vroeg op de avond e.en._ "bezoekje af l eggen., Komt allen; het belhoft gezellig te worden met het alom "beken de "DUO VP0LIJ3£ne Deze avond is bedoeld voor Senioren A-jep.gd Drop.ping,, Vrijdag11 dec,, is er dropping voor de Senioren +A-jeugd Het 'Sïeggeld bedraagt 1- -Opgeven voor maandag, 7 dec. bij H Qlaessens en K» Terschuuren Uitslagen gespeelde wedstrijden: Amempa 2 - IJsselsteyn 1 1—3 Venray A 1-IJsselsteyn A 1 2-J3 IJsè.e.l steyn 2- Horst 1-2 tanssum A 1-Us seis teyn A 1 2-0 IJ$é.e2&t-eyn 3--0eysTere.ii 3 3-0 'Zondag, 6 dec, "Wittenhorst 3 - IJsselsteyn 1 2V30 uur- J.E.Smits. IJaselsteyn 2 - Tenray 4 2 uur - W, v. Meijel,(V 1) IJsselsteyn 3 - America 3 12 uur- W. Baartman. Jeugdvoetbalc De training der B - G- en D-jeugd is vanaf heden stopge- L-^Xi~ Op maandag 7 December om half 8, is in zaal Roelanzia de avond van het Productschap voor Pluimvee en eieren. Deze avond is erg belang rijk. Op deze avond zal in de pauze zal de leden de vraag voorgelegd worden hoe zij het 50 jarig bestaan van IJsselsteyn graag zouden willen vieren, r/'ij verzoeken uitsluitend op deze avond uw wensen uit te spreken, en niet meer na deze avond als de beslissingen gevallen zijn. Dus kom deze avond, en toon U een waardige IJsselsteynsedie deze viering beslist mee wil vieren,, en zeg Uw zegje over hoe en wanneer. Wij hopen op een goede opkomst. Óp 10 December a.s. excursie naar de Leon--Parc, schoenfabrieken te Kaats heuvel. Opgave telefonisch no,586. De vertrektijd is op te vragen tele fonisch onder no.586, pe reeds eerder bekend gemaakte oud-ijzer actie zal gehouden worden op Zaterdag 12 December a.s, Het bestuur hoopt ook nu weer op Uw aller medewerking, met deze actie wordt U uw oud ijzer en lompen kwijt, en de ganfare kan de opbrengst zeer goed gebruiken voor onderhoud en uit breiding van ons corps. Bij voorbaat onze dank. TV.■.2ov.0.e?oa— -qt hebben zich reeds 20 personen opgegeven voor het tafel voetbal. A.s. dinsdag 8 December gaan we van start. Het is de bedoeling dat degenen, die zich hebben opgegeven, allemaal op die avond om 8 uur nm, in het Gemeenschapshuis bij elkaar komen. We zullen op de allereers te plaats tot een definitieve keuze van dag en tijdstip moeten komen. 'Verder zullen we de regelementen moeten doornemen. Verdere belangstellenden kunnen zich tot dinsdagavond opgeven, dit geldt ook voor de dames, waarvan er zich enkelen hebben opgegeven, lot dinsdagavond om 8 uur in het Gemeenschapshuis. L.Janssen, Er. v.d. Pas. 1 00P* wegens plaatsgebrek, zo goed als nieuw compleet zitkamer- ameubelementbankstel, televisie- taf? kasten dressoir enz Door omstandigheden is het Gemeen schapshuis zaterdag 5 December GESLOTEH. Ook zondagmorgen na 1.30 uur n.m. L.Janssen. Heidsepe..l'weg 109-

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 3