4 December 1970. jaargang 9, no. 5 Parochie H.Oda. 2e Zondag van de Advent. Zmdag: 7.30 uur leesmis voor de Parochie, 8.45 uur weekdienst voor Ge rard Vullings, 10 uur Hoogmis voor Simon Lemmens besteld door de L.L.T.B,11.30 uur leesmis. Maandag: 8 uur leesmis voor Francina Cleophas - Spreeuwenberg. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Hendrikus en Theo van de Ven. Woensdag: 8 uur leesmis voor Peter Joh. Rongen. Donderdag:8 uur leesmis voor Michiel Jeurissen. Vrijdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Verheyen- Verstegmn. .erdag: 19-30 uur leesmis voor Willem Vollenberg en overleden familie. Misdienaars. Zaterdag19.30 uur Knippenberg - Crienen. Zondag: 7.30 uur van Gassel - Verstegen 8.45 uur Arts - Kappen, 1r uur Pleurkens - Claes- sens, 11.30 uur de Wit - Koonings. n Hieronder vermelden we een schema van de repetities tot Kerst mis en we vertrouwen dat niemand deze repetities zal missen, daar er nog veel gedaan moet werden voor Kerstmis. Knip dit schema even uit en hang het op een goed zichtbare plaats. Zorg ook op TIJD aanwezig te zijn. De repetities zijn als volgt gepland: Zaterdag 5 December van 6.15 tot 7.15 uur in de kerk. Zondag 13 December nan 10.15 uur tot 11.15 uur v.m. in het Gemeenschapshuis Zaterdag 13 December op nader aan te geven tijd samen mét alle koren. Zondag 20 December van 11.- tot 12.- uur vm.in het Gemeenschapshuis. Dinsdag 22 December, generale repetitie met alle koren en fanfare. Donderdag 21 December van 6.15 uur tot 7.15 uur n.m. in de kerk. Wijzigingen als gevolg van externe omstandigheden voorbehouden. Morgenavond zcn ook het orkest het eerste gedeelte van de repetitie meeoefenen, zorg rem op tijd aanwezig te zijn. ilK Kaartwedstri jden. Gezien de plotselinge belangstelling voor de toepwedstrijden ongeveer 1 1 jeugdige personen) zullen deze doorgang vin den. Aangezien de meesten Dinsdagavond en Zaterdagavond vrij bleken te heb ben, maar op Dinsdagavond de .Fanfare het Gemeenschapshuis ter beschikking heeft, zal de eerste ontmoeting voor- alle toopers plaats hebben op Vr.-Vj dag 11 December in het Gemeenschapshuis, aanvang 7.30 uur nm. Zorg er s.v.p voor al om 7.15 uur aanwezig te zijn., dit in verband met de uitleg van het spelverloop. In totaal wordt die avond 6x een partij tot 10 punten gespoeld Het verdere spelverloop zal ter plaatse bekend worden gemaakt. Na elke twee de (of derde) ronde zal er een pauze zijn waarin gelegenheid wordt gegeven voor eigen andere activiteiten. Na afloop van alle partijen (ongeveer 10 uur) volgt de bekendmaking van de winnaarde middelprijs en de troostprijs Daarna zal vnor de spelers het café nog ter beschikking staan. Allen, die zich hebben opgegeven, worden beleefd hiermede uitgenodigd. Geef, bij ver hindering, dit tijdig door (d.w.z, vóór donderdagavond 9 December 6 uur) aan: J.Koonings Jan-Poelsweg 8 tel.217, D.Peeters Timmermannsweg 6 tel.352, J,M. van Ham Timmermannsweg 76 tel.291. r Blijft men zonder meer weg, dan wordt een boete van f.1.opgelegd. Mensen die zich nog niet hebben opgegeven, maar alsnog mee willen doen, kunnen zich op Vrij "'eg 11 December tussen 7 uur en 7.15 uur nog melden bij de administratietafel

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1