intocht Sb.Nicolaasn pe syoeien aan de zijkanten zijn bestemd voor de moeders en vaders, en niet voor de kinderen. StNlcolaasfeest op school. Op vrijdagmiddag 4 December bezoekt StNico-- laab de'Kleuterschool en lagere school. Wat beterft het bezoek aan de kleu terschool vindt U in dit blad een extra bericht. Om ongeveer kwart voor 2 komt St.Nicolaas op de lagere school. De ont vangst vindt-plaats in de gymnastiekzaal. Eerst voor de klassen 1, 2 en '3en dan voor de klassen 4 5 en 6. Ouders zijn van harte welkom. Kleuterschool. T n ■■■■■-■langs deze weg wixlen wrij aile moeders van de kleuters, die naar school gaan. maar ook de moedersmet de kleuters, die wel opge geven zijn, maar niet naar schoei konden wegens plaatsgebrekuitnodfgen voor het St.Kicolaasf'eest big de kleuters-'op vrijdagmiddag 4 December om '1,15 uur in het Gemeenschapshuis. - In verband met de laatste werkzaamheden aan de nieuwe kleuterschool wordt het St .Nicolaasf eest gevierd, .in het Gemeenschapshuis Ka de kerstvacantiezullen wij de nieuwe kleuterschool in gebruik nemen Wilt U geen kleinere kinderen meebrengen i.v.m. de tractatie. ,e.n „VlU:- Door te geringe deelname (waarschijnlijk te wijten aan de niet al te duidelijk naar voren komende adressen waar men zich kan opgeven) heeft het dagelijks bestuur bij monde van voorzitter. I. Koonings besloten, alsnog een week inschrijving tot a.s. Dins'dagavc 6 uur) mogelijk te maken,. 1 De bedoeling is om eerst enkele weken, eenvaal per week, te toepen in het .Gemeenschapshuis1 (eventueel na indeling van de deelnemers in leeftijds groepen) Laag. inschrijfgeld('25 -- 50 ct„ p.p. dat gebrukkt zal worden v-oor .prijzen voor de wekelijkse winnaars. Als cr na enkele weken een vas~ be groep is gevormd, beginnen we met de IJsselsteynse toepwedstrijden 'Dese-, zijn ook verspreid over enkele weken. Tegelijkertijd zuilen we" ook nagaan, hoeveel intresse er bestaat voor andere kaartwedstrijden, zoals een- en twintigen, rikken, kruisjassen, hogen, jokeren enz. Alle liefhebbers voor gezellige toepavenden kunnen zich opgeven bij on dergetekenden, Tevens verzoeken wij een voorkeursdag te noemen, zodat wij de meest geschikste dag daaruit kunnen kiezen. Dus in het kort: geen leeftijdsgrenzen, plaats: Gemeenschapshuis. Inschrijfkosten: 25 - 50 et, p.p., Opgave bij: Voorzitter J.,KooningsJan Poelsweg 8, tel, 217. Secretaresse: D,Peetere, Timmermannsweg 5, tel.352. Raadslid: J„H„ van Ham, Timmermannsweg 76, tel. 291. Zoals reeds eerder vermeld, zal a,s. Zondag weer de jaarlijkse intocht van St.Nicolaas plaats hebben. Voor de.muzikale begeleiding van de Sint en zijn gevolg, worden alle muzikanten en drummers om kwart over twee aan het Gemeenschapshuis verwacht. Verder maakt het bestuur bekend, dat er om de financiële kant te verster ken, omstreekt- half December weer een oud- ijzer actie gehouden zal wor den, dus kunt dan weer oud matriaal en lompem kwijt. - Willen de dames en heren aan het lesgeld denken, ook de achter stand van de vorige maand,- anders worden mensen die op de wachtlijst staan in de plaats geschoven. Op 18 Januari 1971, 2 uur n.m,begint de naaicursus, voor de leden van de L.V.B., en meisjes die lid zijn van de K.P.J.Lo Niet leden kunnen niet deelnemen. Opgave telefonisch nol 586, of bij eei van de bestuurs leden. x)e collecte van de Klaproosactie heeft f.202.— opgebracht, waarvoor het comité allen hartelijk dank brengt. Gevonden: een damesfiets op de Kcnijnenweg. jïe bevr„; J.Iedema, Rouwkuilenweg.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 2