27 November 1970, Parochie H.Oda, jaargang 9 no. 4 Ie Zondag van do Advent. Zondag: 7.30 uur leesmis voor Maria Janssen- Winnen, 8.45 uur leesmis voor de parochie, 10 uur Hoogmis voor Antonetta Smeets-Vergeldt 11.30 uur Jongerenmis, weekdierst voor Simon Hemmens, Thema: De mens en zijn omgeving, i.v.m. enquete potlood of pen mee brengen. Maandag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Vergeldt-Smeets Dinsdag: 8 uur leesmis voor Anna Janssen- Heiligers. Woensdag: 8 uur leesmis voor Peter Joh. Philipsen. Donderdag:19 uur H.Mis voor.de levende en overleden leden van het kerkkoor. ijdag: 8 uur weekdierst voor Gerard Vullings. .0o.terdag19.30 uur leesmis voor Gerardina Arts.. Tijdens de jongerenmis van Zondag 29.November zullen we een enquete houden over de jongerenmis. We willen gaarne eens van degenen die de jongerenmis regelmatig meevieren weten hoe zij ever een en ander denken. Kom. daarom Zondag 29 November naar de jongerenmis als U reeds eerder een jongerenmis meevierde. JongerenkoorMogen we nog even herinneren aan de repetitie morgenavond zaterdag'28 November, om 8.15 uur in de kerk. Hiodiena..ars^ ga-j-;erdag19.39 uur qe Wit - Koonings. Zondag: 7.30 uur Knip penberg - Grienen, 8.45 uur van Gassel - Verstegen, IC' uur Arts - Kappen. Parochieraad De aangekondigde vergadering op Maandag 30 November a.s., kan wegens plotselinge verhindering van aalmoezenier Peters NIET doorgaan. De vergadering wordt nu een week verschoven, en wel naar Maandag 7 December, *- De St. Nicolaascolleete die de afgelopen wekoi huis aan huis houden werd, heeft het bijzondere mooie bedrag opgeleverd van f.577. c kinderpostzegelactie is eveneens bijonnder geslaagd.- Op een gulden na bfcacht deze verko jpactie f.1000.op. Een hartelijk woord van dank aan al len die- aan deze acties financieel hebben bijgedragen is hier zeker op zijn plaats. Maar ook mogen we de kinderen van de zesde klas niet vergeten, voor wie geen moeite teveel was om bovengenoemde collectes te doen slagen, Ook aan alle ouders die hun kinderen hiervoor toestemming gaven heel hartelijk dank. intocht St.Nicolaas. n or ,T 25. November om half 3. Op zondag 29 November a,s. houdt St.Nicolaas 'vergezeld van zijn knechten zijn 'jaarlijkse intocht in IJsselsteyn. De aankomst van de Sint is om half 3. St.Nicolaas zal van af de Deurneseweg en Jan-Poelsweg per landauer in IJsselsteyn aankomen. Zowel de fanfare als de- ruiters zullen St.Nicolaas vergezellen bij zijn intocht. In de zaal neemt St.Nicolaas plaats op het toneel. Zoals elk jaar zal de Sint daar groot en klein toespreken, maar ook zullen enkele kinde ren iets voor StcNicolaas doen. De fanfare zal weer bekende St.Nicolaaslie- deren spelen. Natuurlijk wordt verwacht dat iedereen groot en klein mee zingt. TractatieAlle kleine kinderen die nog niet op de lagere sdhool zijn, ont vangen uit de handen van St.Nicolaas een zakje met snoep.Dit krijgen dus ook de kinderen, die op de kleuterschool zijn, of hadden kunnen zitten. De kinderen van de lagere school ontvangen bij het verlaten der zaal aan de uitgangsdeur enkele kleine versnaperingen. -> A! Xc V bX V Ulp,

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1