USSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 13 November 1970. jaargang 9 no. 2 Parochie ÏÏ.Oöa» Zondag: 7*30 uur leesmis voor de Parochie, 8. *1-5 uur leesmis voor Maria van Soest- Swinkels, 10 uur Hoogmis voor Jphannes Peeters en Egberdiüa van Asten, 11,30 uur Jongerenmis, thema: Waarom gaan we naar de kerk» Maandags 8 uur maanddienst voor Gerard Fleurkens. Dinsdag: 0 uur leesmis voor Anna Noy - Janssen. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Peter van Gellecum. Donderdag:8 uur weekdienst voor Simon Lemmens, Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Jacob Flinsenberg. Zaterdag; 19*30 uur jaargetijde voor Martien Smits, Anna Weys en hun zoon Antoon. collecte onder de H.Missen zal bestemd zijn voor de R.K.Oudervereniging "Voor Zorgenkind". Mi s di e naars;: Zaterdag: 19.30 uur Arts - Kappen. Zondag: 7*30 uur Fleurkens- Spree- uwenberg, q.55 uur de Wit -Koonings, 10 uur Knippenberg - Crienen. Dit 'jaar zal het Ned. Oorlogsgravencomitê voor de laatste maal een beroep doen op het Nederlandse volk om medewerking en steun te verlenen aan de "Klaprooscollecte". Zoals bekend wordt de opbrengst van deze collecte aangewend om nabestaanden van in de jaren 19^0 - 19^5» voor onze bevrijding gesneuvelde gealli eerde militairen, gastvrijheid in ons land te verlenen, zodat wij hier het graf van man, vader, zoon of broer kunnen bezoeken. Voor ons dorp zal gecollecteerd worden op Zaterdag l*f en Zondag 13 November met een huis aan huiscollecte. Het comité brengt allen bij voorbaat dank. D ox**o s 1? 3 ci cl Op $_e vergadering welke j.l. zondag werd gehouden, werd ruime aandacht besteed aan het 50- jarig bestaan van ons dorp. Als definitieve dat» besloot men de viering vast te stellen van k t/m 12 September 1971* De afgevaardigden van de diverse groeperingen in de raad zullen bixmeU een end besprekingen voeren met hun groep om te komen tot concrete plannen voor de te aden festiviteiten, en de vorming van een commissie welke voor de uitvoering zal zorg dragen. De leider van deze groep zal dan zitting krijgen in het feestcomité "50 jaar IJsselsteyn". Uit de ideenbus is duidelijk gebleken dat er bij de jeugd veel belangstelling be staat voor het organiseren van een beat- of popfestijn. Ook werd het wenselijk ge acht ruime aandacht te schenken aan het verleden, en vooral ook de moeilijkheden welke de pioniers hebben ondervonden. Kayncomqassie SamenlevingsopbouwVenray^_ In deze commissie zal IJsselsteyn een per soon kunnen afvaardigen. Door de dorpsraad werd hiervoor M.Kappen gecandidateerd. SHÜiïlSlïii. De komende weken zal door de leden van de Ruiterclub aan de inwoners van IJsselsteyn do-nat eursk aar ten aangeboden worden. De kosten van een kaart bedraagt f.3.50» Wij hopen op een goede steun van alle inwoners, bij voorbaat dank, A.s. zondag 15 November wordt de eerste kringwedstrijd gehouden voor de kringen Ven- ray en Horst van de L.L.R.B. te Lottum. Deze wedstrijd begint om 10 uur met dressuur k- tallen en individueel dressuur, waarna, om 2 uur de springnummers beginnen. Morgenvroeg zaterdag ik November zullen we oefenen op het oude vöetbalterrein achter het Gemeenschapshuis. We verwachten jullie om"10 uur. OudpapierHet oude papier wordt deze week opgehaald in de kom van het dorp»

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1