m IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD laargang no. 19 Juni 1970. Parochie H, Oda. 5e Zondag na Pinksteren, 33 Zondag: 7.30 uur leesmis voor intentie van de familie Lemmens - Poels, 8,45 uur leesmis vo^r Jacob Flinsenberg besteld door de Boeren bond, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur Jongerenmis, thema: vacantie en vrije tijd. 8 uur geen H. Mis. 8 uur leesmis vo r Harrie Stiphout. 8 uur leesmis vo^r Martinus Peeters en Johanna Geerets. Donderdag:19 uur gesticht jaargetijde voor Jan en Janette Poels. Vrijdag: 8 uur weekdienst voor Jacobus Flinsenberg. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor Thomas Michels en "Elisabeth Rongen. Misdienaars, zaterdag: 19.30 uur van Gasse1 - Koonings, Zondag7.30 uur Fleurkens - Knippenberg, 8.45 uur de Wit - Arts, 10 uur Bos - Janssen. Maandag Dinsdag: Woensdag: Zondag 21 Juni is de laatste jongerenmis van dit seizoen en wij verwachten daarom ALLE leden van het jongerenkoor zondag om 11 uur in de kerk voor een korte repetitie, waarna deze jongerenmis zal worden ver zorgd. Passau- groen. Zoals vorige week reeds gemeld, heeft de Passau- groep op zaterdag 20"Juni om 7 uur nm. repetitie in het Gemeenschapshuis. Dit is de laatste repetitie voor onze reis naar Passau, zodat niemand mag missen. Om 8.15 uur (na de avondmis) volgt dan een bespreking van de reis en wij verwachten dan ook alle overigen die mee naar Passau gaan in het Gemeen schapshuis. Wieier - Motorcomité. Mogen we vragen om de vragenlijst van de bfief die de vorige week aan de medewerkers van het vorig jaar is toegezonden UITER LIJK in dit weekend in de brievenbus van de Boerenleenbank te doen of bij de secretaris in te leveren. Bij voorbaat hartelijk dank. Dc organisatie van de Mototwegrace op 18 en 19 Juli vraagt weer de medewer king van diverse inwoners. Mogen we daarom op Uw medewerking in deze reke nen. Het is voor U een kleine moeite om het vragenformulier even in te le veren en wij weten dan waar we met de organisatie rekening moeten houden. Doet U het even T?p o-pp Het drumcorps van onze fanfare zal a.s. Zaterdag 20 Juni deelne men aan een Bondsconcours voor drumbands te Handel NB. Het corps zal uit komen in de 1e afd. Voor de nieuwelingen van onze drummers is dit het eer ste concours dat zij meemaken, en wij hopen dat zij goed over deze drem pelvrees heenkomen. Wij wensen hun dan ook veel succes t^e. Vervolgens zullen onze drummers volgende week zaterdag 27 Juni aan een drumbandshow te Wanssum hun medewerking verlenen, welke cm 18 uur nm. op het Jachthaventerrein gehouden zal worden. P.D.V, Huiszoekers. Uitslag vlucht Leon, aankomst 1e duif 12.29.18 uur. J.Cox: 1-8-13-17-18-19-23-24e pr. G.Linders2-6-15e pr. H. van Ass:3-7-U pr„ J.Custers: 4-12e pr. A.Rongen:5-20e pr. P.Cox: 9e pr. Fr.Janssen:10- 28e pr.J.v.Soest11-25e pr.M.Houben:16e pr.H.Janssen:21-29e pr.H.Willems: 22e pr. B.Linders: 26e pr. P. de Lauw: 27e pr. t

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1