IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 29 Mei 1970. jaargang 9 no.30.. Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Parochie H* Oda. 2e Zondag na Pinksteren. 7.30 uur leesmis voor de parochie, 8,45 uur leesmis voor de overleden familie Peters - Vid» Munckhof, 10 uur Processie naar het Schoolplein waarna Hoogmis rp het plein voor de overleden familie Petera - Ewals, 11.30 uur geem H. Mis. 8 uur leesmis voor Harrie Stiphout. 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de terlo 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de 19 uur leesmis uit dankbaarheid t.e.v. rende Bijstand en de H, Gerardus. 8 uur leesmis voor Michiel Jeurissen. 19.30 uur leesmis voor Gerard Deters. familie Vullin&s-v.Wes- fam. 0.1. Vollenberg-Verheyen. Vrouw van Altiiddu- MisdienaarsZaterdag: 19.30 uur de.Wit - Arts. Zondag: 7.30 uur Janssen- Bos, 8,45 uur Janssen - Cox, 10 uur van Gassel - Koonings en Eleurkens- Knippenberg. Contact- of kijkavonden. De laatste serie kijk- avonden van dit schooljaar worden gehouden op Woensdag en Donderdag resp. 3 en 4 Juni a.s., s'avonds van 7 tot 10 uur. Zoals ieder jaar gebruikelijk is, worden bij deze 2e serie kijkavonden de ouders ook in de gelegenheid gesteld om in de kleuterschool een kijkje te komen nemen om naar de pres taties van de kleuters te komen kijken. Zoals in de lagere- als in de kleu terschool stellen de leerkrachten hun vrije tijd ter beschikking voor U cn Uw kinderen. Mogen we weer zoals ieder jaar rekenen op de slgehele belang stelling Uwerzijds. Op maandag a.s. brengen de kindere een bericht mee naar huis, waarop staat hoe laat we U het liefst verwachten. Waarschuwing. Onlangs werd do 380.000 volt lijn Maasb.racht-Dodewaard in gebruik gesteld, waarvan het trace voor wat de gemeente Venray betreftm ten oosten van IJseelsteyn en ten westen van Merselo loopt. I.v.m. het grote gevaar, dat kinderen kunnen lopen meen ik U namens de PLEM. er op te wij zen, dat het levensgevaarlijk is deze raasten te beklimmen en in hot bij zonder ook het oplaten van vliegers in de nabijheid van deze hoogspannings lijnen. Het in contact komen van vliegertouwen met de draden kan de dood tengevolge hebben. Sport op de lagere school. Dinsdagmiddag jl. vond er een uitwisseling plaats tussen de 6e klas van onze school en van een school uit Rotterdam, die ep een driedaagse reis in het kamp "Peelhaas" vertoefde. Er werden 2 spannende voetbalwedstrijden gespeeld. De eerste wedstrijd eindigde in een 3-3 gelijkspel en de tweede wedstrijd eveneens gelijk -1-1* Om de beslissing te verkrijgen, i.v.m. het uitreiken van medailles, werdem er penalty's ge nomen. Hierin waren de Rotterdamse 6e klassers beide malen de iets boteren. Scholen- voetbaltournooi. Het blijkt niet meer mogelijk to zijn om hot scho len- voetbaitournooi, zoals dit nu al jarenlang door IJsselsteyn georgani seerd wordt op Zondag te houden. Bij wijze van uitzondering zal dit tour- nooi nu op Zaterdag 6 Juni a.s. georganiseerd worden. Hierover komen in IJN3van de volgende week nog nadere mededelingen. Voor het volgend jaar zal dit tournooi weor op 2e Pinksterdag gehouden worden. SchoolverlatingVolgende week zal nadere bekonheid gegeven worden aan hot programma, zoals dit in de week voor het schoolverlatingsfeest georgani seerd zal gaan worden. Wel kan gezegd worden, dat er diverse célturele eve nementen op het programma staan.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1