IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 31 jaargang 9 no. 23.. 10 April 1970, Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag Parochie B„ Oda. 3e Zondag na Pasen. 7.30 uur leesmis voor Leonard Maessen en Anna Mooren, 8.45 uur lsfesmis voor Johanna Aerts - Bar ten, 10 uur Hoogmis voor de parochie, 11.30 uur Jongerenmis. 8 uur leesmis voor piet Verheden en Maria Litjens. 8 uur leesmis voor Harrie Stiphout. 8 uur weekdierst voor G-erard Pleurkens. 19 uur maanddienst voor Petronella Cox de Lauw. 8 uur leesmis voor Henricus en Thee van de Ven. 19.30 uur leesmis voor Louis Arts. Misdienaars: Zaterdag: 19.30 uur van G-assel - Koonings. Zondag: 7.30 uur 'jns - Knippenberg, 8.45 uur de Wit - Arts, 10 uur Bos - Janssen. Pastoor^ Het voorbereiaingscomité wil vanaf deze plaats die op enigerlei wijze helsben meegeholpen om de versiering en de overige organisatie van de feestelijkheden bij de viering van het 40,ja rig priesterfeest van Mhr.. Pastoor mogelijk te maken. Ook hartelijk dank aan de inwoners van IJseelsteyn voor de bijdrage aan het gezamelijk ca deau In totaal werd bijeengebracht f.1751.waarvan zoals bekend een autoradio en een hobbygereedschap als privecadeau aan Mhr. Pastoor werd aangeboden. H et overblijvende bedrag ad. f.1365-zai door de jubilaris worden aangewend voor aanvulling isran de misparamenten in de kerk. Tenslotte nog een zakelijke mededeling. Als er nog personen rekening hebben als gevolg van deze feestviering,, dan wordt deze voor 17 April in te dienen bij W.Claessens, secretaris bestuur- Ruiterclubzonaag 12 en Maandag 13 april houdt de L.R. "De Peeldra- ver" weer haar jaarlijks fancy - fair. v Maandagavond is de trekking van de loterij met als hoofdprijs een Wales- ponyveulen,en verder nog vele andere waardevolle prijzen. Het bestuur hoopt op een goede belangstelling, zodat de fancy- fair finan cieel goed zal slagen. Afgelopen zondag is er in Swolgen de Limburgse kampioenschappen vee zij dig- held verreden. In de klasse zwaar behaalde onze ruiter H. de Wit met Ba— biola een eervolle 7e plaats. zijn die een verzocht om van het Kerk- Degenen die nog lid willen worden van de Tuinb©uwver~ eniging te Leunen, worden verzocht zich te melden op het kantoor Veulense- weg 4, vóór 15 April a.s. De Tuinbouwvereniging te Leunen vraagt aspergesorteerders (sters), van 2 tot 5 uur n.m. Aanmelden op het kantoor Te koop: eetaardappelen. Tevens gra tis verkrijgbaar grote partij kip penmest W. de Weert, Heidsepeelweg, Te koop: Kuilvoer, J. van'Lipzig, tel.254»

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1