ï2r Jé?ï5„E555§ï55?55SÏ«YM-E^§ï22?-.?M§§MA.-5QS5^5-§-^??S?-3:2ZQi- 0=2^=1=0 JUL 9,30 uur: Afhalen_^ubilaris van_depastorie. De stoet zal trekken"vanaf pastorievia Lovinckplein naar de kerk.( Langs zijde Keijsers/teunisseh en dan door middelpad over het plein naar de kerk)» Volgorde stoet: ruitersfanfareafgevaardigden verenigingen, Zangkoor, parochievaandelbruidjes, kerkbestuur, misdienaars, jubilaris en andere geestelijken, familie en vereer gevolg, 10,00 uur: Plechtige^Eucharistieviering, waarin de jubilaris zal celebreren."Be feestpredikatie wordt gehouden door pater de Hosson. Muzikale opluistering door Kerkglijk Zangkoor. 11,13 uur: De jubilaris met familie wordt feestelijk naar het Gemeen schapshuis gebracht. 11,30 uur: Aankomst Bij Gemeenschapshuis. Buiten"zuïïen"toèspraken worden gehouden en feestmuziek ten gehore worden gebracht. Big* slecht weer binnen). 12.00 uur: Receptie door de jubilaris in het Gemeenschapshuis, waarop alle inwoners van IJsselsteyn worden uitgenodigd. Hiermde is dan het officiële gedeelte afgelopen en zal de jubilaris de dag verder in familiekring voortzetten. In verband met dit priesterfeest heeft het voorbereidingskomité enkele mededelingen, die wij gaarne onder Uw aandacht willen brengen. a) ALLE^inwoners van IJsselsteyn die in het bezit zijn van een vlag, wordën~5ërzocht deze uit te hangen. Zeker de inwoners die langs het Lovinckplein wonen. b) Na de mis van 8,45 uur worden de autobezitters verzocht om GEEN auto's meer te parkeren op de ^eg__voor_de_kerk en voor_het_Gemeen~ Ë2ÈrPshnis. Probeer Uw auto's zoveel~mogeïijk elders~të~parkeren7 wegdenken 0.0. aan het .schoolplein en de Kerkweg, c) De organisatie van de feestelijkheden is door "komité IJsseistey op zich genomen en wij verzoeken om de aanwijzigingen namens het komité IJsselsteyn". stipt op te volgen. d) In afwijking met het eerder medegedeelde, worden de bruidjes ver zocht om uiterlijk om 9,15 uur aan-de school te willen zijn, liefst voorzien met een mandje met strooigoed. b.v. papiersnippers of bloemblaadjes. e) In de kerk zullen de zijbeuken worden gereserveerd voor de afgevaar digden van de verenigingen, terwijl de 7 eerste banken aan iedere zijde van het middenschip zijn gereserveerd voor familie en genodig den. Als U dus reeds eerder in de kerk wilt plaats nemen dan kunt plaatsnemen vanaf de 8e bank in het middenschip. Het voorbereidingscomité, vertrouwt in deze op Uw aller medewerking*om zo dit 40-jarig priesterfeest op een passende wijze te laten verlopen en zegt vanaf deze plaats reeds allen dank, die op een of andere manier hebben meegeholpen o& de jubilaris' een waardige feestviering bij dit 40-jarig priesterfeest te kunnen aanbieden docr de parochie IJsselsteyn. Te koop: v0erwortelen, Th. Deters, Puttenweg 30, te 1.380. Hartelijk dank aan l.V.B. voor de belangstelling, en de leuke atten tie bij de geboorte van onze, doch ter. fam. van Wylick - Linders, K'oni jnenweg. K°P*J#L*a.s. Dinsdag 7 april kienavonö voor alle leden, dus nu ook voor de .iongens. aanvang 8 uur m zaal Roelan zia. Prima pnjzen«

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 2