liSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 20 Maart 1970. jaargang 9 no. 20- 00 Parochie H. Oda, Palmzondag. Zondag: 7.30 uur leesmis voor de overleden familie Janssen - Jordaens, 8.45 uur weekd-ienst voor Petronella Cox - de Lauw, 10 uur palm- wijding en Hoogmis voor de parochie, 11.30 uur jongerenmis, thema: ontwikkelingshulp, onze vastenplicht Maandag: 8 uur leesmis voor Harrie en Gerard in lt Hulst. Dinsdag: Q uur gesticht jaargetijde voor Martinus Arts en Maria Janssen. Woensdag: 19.30 uur boeteviering waarna weekdierst voor G-erar'dus Kleurkens* "Donderdag:Witte donderdag, 3 uur leesmis voor de kinderen, 19*30 uur boe teviering waarna de H. Mis. Vrijdag: G-oede vrijdag, 19.30 uur boeteviering waarna de dienst. Zaterdag: 19.30 uur plechtigheden van Paaszaterdag, waarna de H. Mis. Op het hoogfeest van Pasen zijn de diensten alsop Zondag.. Dinsdagmorgen in de goede week zal een boeteviering gehouden worden voor de kinderen v-an de lagere school, dus deze Jjiinderen hoeven niet meer naar een andere boeteviering te komen. MisdienaarsZaterdag: 19.30 uur de Wit - Arts, Zondag7.30 uur Janssen- Eos, 8.45 uur van Gassel Koonings, 10 uur Kleurkeus - Knippenberg, TOOgygBKIEZIBS SSMgBSJERiUPHet kiesoollege lJsselSteyn, brengt bij deze onder Uw aandacht, dat bij de sluiting van de voorlopige cahdidaatstelling op 15 Maart j.l., op haar secretariaat twee candidaten voor de voorverkie zing zijn ingediend. Vrijdagavond 20 Maart zal aan alle kiesgerechtigden van IJsselsteyn een stembiljet worden bezorgd, met daarop de twee candidaten in een volgorde zoals die door loting is vastgesteld, U wordt verzocht om Uw stembiljet in bijgevoegde enveloppe in een bus te deponeren, die voor dit doel zal worden geplaatst bij de ingang van de kerk, vanaf Zaterdag 21 Maart, 7.15 uur run., tot en met Zondag 22 Maart .30 uur. De bekendmaking van de uitslag van de voorverkiezing zal plaats vinden in het volgende IJUB. Wij willen U oproepen, om allen aan deze voorverkiezing deel te nemen, teneinde een zo goed mogelijke candidaatstelling voor de gemeenteraadsver kiezingen te kunnen doen. De keuze zal worden bepaald door meerderheid van geldige stemmen. Wij dan ken alle kiezers bij voorbaat voor hun medewerking. Kiescollege "IJsselsteyn". TYP n De dames die gaan zwemmen worden beleefd verzocht om de eerste don derdag van de maand geld mee te brengen, anders zijn wij genoodzaakt een boete van minimaal f.1,te heffen. De deelneemsters voor de reis naar Goirle op 24 Maart I97r>, wordt verzocht op genoemde datum om 1 uur s'middags aan de kerk te zijn. Om 4.30 uur is er een koffietafel in Tilburg. Zorg allen tijdig aanwezig te zijn. Gevraagd: Jongeman +17 jaar, voor Te koop. Jachtige koe, a.t. Maart 1970. werkzaamheden op championkwekerij 17 45 urige werkweek. S.Nijssen, Puttenweg 6a, tel.571 G. v.d. Munckhof, Puttenweg. .mm®

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1