K AND IDAATSTELLING - GEMEENTERAAD Het KIESCOLLEGE IJSSELSTEYN brengt het volgende onder Uw aandacht Om tot een democratische candidaatstelling te komen, wordt onderstaande procedure gevolgd, a. Iedere kiesgerechtigde inwoner van IJsselsteyn kan e^n can- didaat indienen voor een te houden vóórverkiezing. b. Alle ingediende candidaten zullen in een bij loting vastge stelde volgorde op een lijst worden geplaatst, c. Deze candidatenlijst zal aan alle kiezers van IJsselsteyn ter hand worden gesteld, teneinde een drietal candidaten in volgorde van keuze te kunnen plaatsen» d. Daarna kan toer het kiescollege worden vastgesteld, wie de definitieve candidaat voor de gemeenteraadsverkiezing zal worden. De volgende punten zijn van belang: a# Candidaatstelling kan geschieden door op duidelijke wijze de naam van de candidaat op papiet te zetten, waarbij deze door het plaatsen van zijn handtekening zich bereid verklaart zijn eventuele verkiezing aan te nemen, b. Naast dien dient een minimum van tien namen van IJsse'lsteyrise kiesgerechtigden met naam en adres, en handtekening op het zelfde papier te worden gezet, teneinde hiermede aanvte ge ven, dat minimaal tien kiezers de candidaatstelling steunen, c. De candidaten dienen vóór 15 Maart a,s, op bovengenoemde wijze te zijn ingediend, bij het secretariaat van het kies college, op Puttenweg lc. Te Uwer informatie volgt hier de samenstelling van het kiescollege: Voorzitter: H. Philipsen. Secretaris: M. Kappen, Loden: L, Arts P. Janssen J. Wismans A, Baltissen* J. Verlindeno

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 5