~x financie Balans per 31 December 1969* ACTIVA. 1/1-69. 31/12-69 1/1-69. 51/12-69.. Kas f 50.88 f. 25.88 Leningen t.b.v. f. f. Bank 2167.25 1319.74 waarborgs omm em IOIIO.5O 10110.50 Gebouwen 67890.-- 66532.— Reservering res Landerijen 70000.— 70000.— tauratie kerk 10000.— Inventaris (Instal Vooruitbetaalde laties) 3922.— 4657. missen 465.— 395- Effecten 11300. 10700. Stichtingen 9475.— 9475.— Ov, beleggingen 4696.51 1051.03 Schulden op kor Vorderingen 719.93 9575.— te termijn 5454.41 28177.67 Waar b örgsommem 10554.52 10554.52 Vermogen 135796.18 126257.— f. 171301.09 f.174415.17 f. 171301.09 f.174517-17- ees^tatemekening^i969. BATEN. LASTEN. Gezinsbijdragen f. 18199.50 Afschrijving gebouwen f. 1358.— Collectes 6937.24 installaties Kerkegeld 9612,06 en inventaris 517.88 Giften, bijdrage .eredienst 1957.19 Klosten kerk en andere Rente, huren en pachten 6759.02 gebouwen 14858.26 Salarissen (Rijksbijdrage) 1000.— Kosten eredienst en Nadelig saldo 9539.18 gebruik kerk 7063.60 Salarissen en soc.lasten 15570.08 Onkosten (diversen) 4326.53 Verplichte en vrijwil lige bijdragen 9158.60 Diverse lasten 462.50 Rente 688.74 f. 54004.19 f, 54004.19 Namens het 'bestuur, W.Claessens, Secr./pénningm.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 5