Algemene vergadering. Wij delen reeds nu mede dat de algemene vergadering van de Boerenleenbank is vastgesteld op VRIJDAG 13 Maart 1970< om 7*30 uur nm.in het Gemeenschapshuis. Mogen wij de leden vragen om hiermede rekening te houden. Daar het echter in de bedoeling ligt om op het laatste gedeelte van deze vergadering alle inwoners van IJsselsteyn uit te nodigen, willen wij vragen om op deze avond GEER an dere bijeenkomsten te plannen. Giro- overboekingen. Wij delen nogmaals mede dat alle bankgiro- opdrach ten tïïëop "een werkdag vóór 2 uur nm. op de bank zijn bezorgd nog dezelf de dag worden uitgevoerd. Bankgiro- opdrachten die na 2 uur nm. binnen komen worden de volgende dag (werkdag) uitgevoerd. Betaalpassen. Er zijn nog een aantal betaalpassen ter vervanging van per 31 December 1969 verlopen betaalpassen niet door de betreffende rekening houders afgehaald. Willen deze rekeninghouders deze spoedig afhalen.In-, dien er rekeninghouders zijn die ook van de betaalpaa cheques gebruik willen maken, dan kunnen nieuwe betaalpassen ten alle tijde bij de Boe renleenbank worden aangevraagd. Gaarne geven wij U alle gewenste inlicht tingen over het gebruik van de betaalcheques. Fanfareinstuur van de fanfare maakt het volgende bekend: Wegens het zeer slechte weer en gladde wegen is verleden dinsdagavond de repetitie uitgevallen, deze zal nu gehouden worden a.s. Zondag 22 Februari na de Hoogmis, dus 11.15 uur. De leden- muzikanten worden vriendelijk ver zocht in uniform te komen, in verband met het brengen van een serenade, hiervoor worden ook alle drummers om half een aan het Gemeenschapshuis verwacht, eveneens in uniform. Verder brengt het bestuur onder de aandacht van.de inwonende muzieklief hebbers, dat er op zaterdagavond 28 Februari a.s. een muziekavond zal gehouden worden, waaran de corpsen uit Griendtsveen en America hun mede werking zullen verlenen, deze laatste hebben in de afd. superieur deel genomen aan de Red.kampioenschappen. In verband met deze muziekavond en de serenade worden alle muzikanten op bovengenoemde repetitie verwacht, in uniform. Ouden van dagen-vereni^ing. B±egaame deelname van de ouden van da gen, zullen er gymnastiek- oefeningen gegeven worden. Deze oefeningen zullen gegeven worden op de maandagmiddagen, aanvang half 3. Degenen die hiervoor intresse hebben, kunnen zich opgeven bij: Fr.Claessens, Mevr. Wismana en Hub. Koonings. Ponyclub^'jDeWe.lghruit ensqU(^ papieractie. Inwoners van IJsselsteyn bewaar Uw oud papier, wanneer de sneeuw weg is wordt het opgehaald. Wel verzoeken wij U beleefd om geen andere afvalstoffen (zoals plastic en sinaasappelschil) bij het papier te doen. Bij voorbaat dank voor Uw me dewerking, en tot ziens. Handboogschutter!;j. uitslag 4Q pl;Jlen 12 j-ebruari 1970. I M.Camps 318 pnt. 2 Fr.Janssen 334 pnt. 3 J.Koonings 329 pnt. 4 J.Jans sen 326 pnt. 5 G.Janssen 314 pnt. 6 A.Fleurkens 305 pnt. 7 J.Claessens 302 pnt. 8 B.Camps 284 pnt. 9 Jos.Jaspers 268 pnt. 10 M."Verhoeven 250 pnt. II W.Camps 212 pnt. 12 A.Lemmens 205 pnt. 13 D.Verstegen-L.204 pnt. 14 G. van Dijck 167 pnt. 15 A.Franssen 151 pnt. Hartelijk dank aan vrienden, be kenden en buurt, voor betoond mede leven, bij het overlijden van ons zoontje fam. Broers, Montfortstraat Gevonden: p0rtemonnaie met in houd. H. van-Ass, Litsenbergweg 6.- L.L.T.B. - IJsselsteyn, DANSEN, DANSEN. Op zondag 22 Februari in het Gemeenschapshuis, aanv, 6 uur Muziek: "The Lonely Birds". Gevraagd: een ervaren chauffeur. In diensttreding zo spoedig mogelijk. Schriftelijke sollicitaties (uitslui tend)^ te richten aan de Zaakvoerder, vóór 1 Maart a.s. M.Kappen, Peter-Janssenweg l,tel5^1

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 3