1JSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 16 Januari 197Cjaargang 9 no. 11.. Parochie H. Oda. 2e Ztndag na de Verschijning. Zondag: 7*30 uur leesmis voor Martinus Peeters én echtgenote,8-. 45 leesmis t.e.v. 0.L, Vrouw "besteld door de dames Mulders, 10 Hoogmis voor de «aroehie, 11.30 uur leesmis voor de ïtedevaar c gangers naat Wittem. Maandag: 8 uur leesmis voor Adriaan en Frans Kuunders. Pinsdag: 8 uur leesmis voor Phomhs Michels en Elisabeth Rongen, Woensdag: 8 Uur leesmis t.e.v. de H.Gerardus. Ponderdag:19 uur jaargetijde voor Anna Maessen - Mooren, Vrijdag: 8 uur leesmis veor Herrie Vepheeö en Johanna Philipsen. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor Wilheimina G-eurts - Spreeuwenberg. Peze week is dè internationale bidweek voor de eenheid. misdienaarsZaterdag: 19.30 uur: Janssen - Bos. Zondag: 7.30 uur: Jane sen - Cox, 8.45 uur van Gassel - M.Koonings, 10 uur Fleurkens-P.Koonings, 11.30 uur de Wit - Arts. -In verband met de op 3 Februari a.s. te houden contact bijeenkomst tussen Gemeentebestuur en plaatselijke bevolking, waarvan de organisatie is opgedragen aan comité IJsselsteyn, zal het c»mité voornoemd dezelfde gedragslijn volgen als bij de vorig ,jaar geheuden hearing. Ofschoon een «verleg in kleinere kring met .Jiét gemeentebestuur, hetwelk door de burgemeester zelf werd voorgesteld.,' ondanks vele verzoeken daar toe, nog niet heeft plaatsgevonden, en daardoor urgente prsblemen niet na der konden worden besproken, zal h^t waarschijnlijk zijn, dat de dringen de wensen welke reeds v*rig jaar t«t uiting kwamen, weder«m «p voornoemde c-ontactbijeenk^mst aan de orde zullen worden gesteld. Pogingen om tot o~?r leg in kleinere kring te komen, konden „tot -ep heden niet plaatsvinden we gens drukke werkzaamheden van de burgemeester. Het comité verziekt allen, hetzij persoonlijk of in verenigingsverband tot zaterdag 24 Januari 197®,. schriftelijke vragen in te dienen. Peze vra gen kunnen in gesleten enveloppe ingediend worden bij een der comitéleden, t.w.: H.Philipsen Puttenweg, A.Steverink Lovinckplein, A.Fleurkens Kerk- weg, of bij de secretaresse, van Montfortstraat 5. Op zondag 25 Januari a.s. na .de Hoogmis worden alle verenigingsbesturen en verdere belngstellenden uitgenodigd* om naar aanleiding van deze en de nog op de vergadering naar voren gebrachte vragen, van gedachten te wis selen, waarna ze dan door het comité op schrift worden gesteld, en aan B. en W. zullen worden toegezonden. Peze mededeling geldt tevens als uitnodiging voor alle verenigingsbesturen. IJitwisséling:IJsselsteyn - Helden. A.s. zaterdag 17 Januari wordt er een uitwisseling gehouden met de afd.Helden. 13.30 uur aan komst en ontvangst van onze gasten uit Helden in het Gemeenschapshuis. Paarna volgt er een cultureel programma, Omstreekt half vertrek naar de gezinnen. We hopen dat iedereen om half 2 aanwezig is, en na afloop een gast mee naar huis wj.1 memen. sfAvonds om 7 uur dansavond in het Gemeenschapshuis met orkest "Cosy 67".

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1