IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 9 Januari 1970. jaargang g no.10 Parochie H. Oda. 1e Zondag na "Verschijning, 7,30 uur leesmis. voor de parochie, 8,45 uur leesmis t,e.v, de H, Anthonius, uit dankbaarheid, 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Anna van Soest van Bracht, 11,30 uur jongerenmis. 8 uur gesticht jaargetijde voor Maria Janssen- Droesen. 8 uur gesticht jaargetijde voor Albert Pleurkens en Elisabeth Olaessens Woensdag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Petrus Mulders en Maria This.sen, Donderdag:19 uur leesmis voor Hendrikus Maessen, Maria Maessen-Mans en Jac," Maessen, Vrijdag: 8 uur jaargetijde voor Jac. Janssen. Zaterdag: 19.30 uur jaargetijde yoor Leonard Maessen. Misdienaarszaterdag: 19.30 uur, de Wit - Arts. Zondag: 7.30 uur, Bos- Janssen, 8.45 uur Cox - Janssen,10 uur van G-assel - M.Koonings. Hiermede maken wij onze leden er op attent dat het Bureau voor juridisch advies en Bijstandswerk, verplaatst is van Jan-Hen- senstraat naar gebouw N.K.B.B., Burg. v.d. Loostraat 2 te-Venray. Het bureau is iedere maandag (Tweede) van de maand van 5 tot 7 uur n.m. geopend. Men kan hier alle inlichtingen verkrijgen over moeilijkheden en problemen die zich op allerhande terreinen kunnen voordoen. Meer gegevens ■over dit werk kan men verkrijgen bij het afdelingsbestuur. elsteyn. Uitnodiging Forumavond "te Venrav. -Op initiatief van het bestuur van de Statenkring- Horst van de Katholieke volkspartij wordt in het' kader van -desamenwerking van de." drie christelijke partijen een fo rumavond gehouden, waaraan afgevaardigden van de A.R.C.H.U. en K.V.P. zullen deelnemen. Deze forumavond wordt gehouden in de SCHOUWBURG- te VEN- RAY op Maandag 12 Januari 19*70» aanvang 20 uur. Het programma van deze avond is als volgt: -• a„ Inleiding- over enkele actuele onderwerpen en het gezamelijk program van de drie christelijke partijen door: de Heer C.Kleisterlee, lid van de 2e kamer voor de K.V.P.de Heer drs. A. de Boo, lid van' 'de 2e kamer voor de A.R. en de Heer Mr.W.C.D. Hoogendijk, lid -van de -1e kamer voor de C'.H.Ü. t b» Vervolgens wordt onder -leiding van de heer MfMastenbroek, vice-voorzit- ter van de K.V.P. kring Limburg een FORUM gehouden, waarin zitting heb-*- ben de 3 inleiders en Mej. Tr.Kok,, lid van de 2e kamer van de K.V.P. te Hoens.broek. Wij zouden gaarne zien dat onze leden en andere belangstellenden op deze bijeenkomst aanwezig zouden zijn. Vooral in dit verkiezingsjaar 19.70 neemt de politieke belangstelling weer toe, en deze avond is een goede gelegen heid om kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van sa menwerking tussen de drie christelijke partijen. Zondag: Maandag: Dinsdag:

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1