IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD jaargang 4- no. 4-8 Parochie H. Oda. 19e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8 uur leesmis voor Maria Thijssen - Derks, 9 uur leesmis voor Louis Arts, "besteld door de Boerenleenbank, 10 uur Hoogmis voor Hendrikus Maessen, Mathilde Maessen - Mans en hun zoon Jacques. Maandag: 7» 30 uur leesmis voor Jan Litjens, 7 uur n.nu avondmis voor de levende en overleden leden van de L.V.B. Dinsdag: 7-30 uur leesmis voor Thomas Michels. Woensdag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Andreas Philipsen. Donderdag:7 uur avondmis, gesticht jaargetijde voor Pierre en Harrie Janssen. Vrijdagï eerste vrijdag van.de maand, 7-30 uur maanddienst voor Hans van Dierendonck. Zaterdag: 7-30 uur leesmis voor Louis Arts, besteld door de Boeren bond. Meisjes Gilde. Dinsdagavond van 7 tot 8 uur bijeenkomst voor de Lidwina-groep. Denken jullie aan de contributie. K.V.P. Jongeren afdeling. De Jongeren K.V.P. afd. IJsselsteyn, houdt deze winter weer haar jaarlijkse bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst zal gehouden worden op Vrijdag 14- October in cafe, H. van Asten, aanvang 8 uur. Cp deze gespreksavonden zullen verschillende actuele politieke on derwerpen besproken worden, die door een documentatie ingeleid zul len worden. Hiermede nodigen wij alle jeugdigen (ook dames) inwoners van IJssel steyn uit voor deze gespeksavonden, daar dit seizoen vooral een aan loop is naar de verkiezingen 1967» L.V.B. Op maandag 10 October worden alle moedors van IJsselsteyn uitgeno digd voor de moederavond, dus ook niet leden van de L.V.B» zijn wel kom. Om 7 uur wordt een H. Mis opgedragen voor de levende en overle den leden van de L.V.B. Na de H. Mis houdt pater de Jong van het Retraitehuis Manresa uit Venlo, in zaal Bos een spreekbeurt over de taak van de moeder in deze tijd. In de. pauze kop koffie met tractatie en loterij. De leden worden er op attent 'gemaakt, dat op deze avond de contributie betaald moet wor den, dit is f.10,per persoon. Daar deze niet meer door het bestuur wordt opgehaald. De leden die naar de verdiepingsdag willen gaan op 15 November, welke nu in Well gehouden wordt, in plaats van in Roer mond, kunnen zich vóór 15 October opgeven bij de secretaresse, tel. 351. Bij voldoende deelname wordt er voor een bus gezorgd, anders moet men op eigen gelegenheid gaan. De kosten zijn f.6,— p.persoon Maandag is er geen kienen, in verhand met moederavond. De opbrengst van de kankerbestrijding vormde het mooie bedrag van f.259»~ waar voor wij allen die hieraan hebben bijgedragen, hartelijk danken.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1