1JSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 26 Mei 1966. jaargang 4-, no. 29. Parochie H. Qda. Hoogfeest van Pinksteren, Pinksterzondag: 7 uur leesmis voor de, overleden familie. J'ans'sen-Hei- ligers, 8.15r uur leesmi-s voor Martinus Arts, 915.. uur leesmis voor Theo Geereta, "besteld door het per soneel, 10.15 uur Hoogmis'voor de parochie. Pinkstermaandag:7 uur leesmis voor de parochie, 8.15 uur leesmis voor Willem Volkenberg en overleden familie, .9-15 uur leesmis voor Albert Fleurkens en Elisabeth Claessens, 10.15 uur Hoogmis voor Peter Joh. Philipsen. Dinsdag: 7*30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Vogels- Jeurissen. Woensdag: 8 uur leesmis voor Anna Arts- Janssen, besteld, door de buurt, 10 uur Hoogmis bij gelegenheid van. het HO jarig huwelijk van Verstegen- Arts. Donderdag:7 uur-avondmis uit dankbaarheid voor de ©amilie Janssen- van Dijvk, Vrijdag: 730 uur leesmis voor Antoon.van Asten, tevens eerste vrijdag van de maand, Zaterdag: s'morgens geen H. Mis, s'avonds om 6 uur avondmis bij ge legenheid van het 25 jarig huwelijk van Hendriks - Bus. Misdienaars: Hendriks Oox. Schoolnieuws. De Pinkstervacantie duurt ditmaal tot en met woensdag 1 Juni a.s. Op donderdag 2 Juni verwachten we Uw kinderen dus weer op school. Opgave leerlingen lagere school^ JndieQ ep ouders zijn! d±e tbuis kin„ deren hebben, welke op 1 Aug.a.s. moeten worden ingeschreven als leer ling van de eerste klas, kunnen zij dit telefonisch doen (255) Dit geldt alleen voor die ouders, die om een of andere reden hun kind niet op de kleuterschool hebben., De ouders die de kinderen op de kleuterschool hebben, behoeven dus niets te doen. Deze kinderen krijgen een briefje mee voor de geno digde gegevens, Xgigg^lijk verzoek. Mag de ouders uit--.de omgeveing school, vrien delijk verzoeken, hun kinderen er op te wijzen niet...bij de nieuwe noodschool te spelen. Er zijn nu al vernielingen' aangericht, o,a. een ruit kapot gegooid van f.-35? 1 en kleinere matri^len ontvreemd. Bibliotheek, Op 2e Pinksterdag ié de binliotheek na de Hoogmis geopend. Zitting houdt Me jMSpre euwenberg We delen U nu reeds mede, dat in de zomervacantie der school, de bi bliotheek niet geopend zal zijn. Dit i.v.m. het tijdig terug brengen van uitgeleende boeken.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1