m us jaargang 4- no. 14-, USSELSTE5JN5 NIEUWSBLAD 10 Februari 1966. Parochie H. Oda. si ma, Zondags 9 uUr leesmis Vdor Christina v.d* Riet - Janssen. 8.1$ uur leesmis vooe Anna Hoy - Janssen. 9*1$ uur leesmis voor Peter Joh* Phi lip sen-. 10.1$ uur Hoogmis voor de parochie. Maandag en Dinsddg geen H.Mis. Woensdag: 8.1$ uur leesmis Uit dahkbaarhei€ Voor 4e familie Lit- 3 ens - del ens Donderdag:7 uur avondmie voor Willem Jacobs» Vrijdag: 4 uur n.m. huwelijksmis voor het bruidspaar Jemneskéns- Cox. Zaterdag: geen H. Mis, Misdienaars: Grienen - Bus. Herwonnen Levenskracht - n Deze week is er gelegenheid om lichamelijk gehandicapte kinderen een kans te geven op een LourdesbedevaartZe moeten 10 jaar oud zijn, en mogen niet ouder dan -® jaar zijn. U kunt ze opgeven bij de secretaris van H.L.: G.Fleurkens, Putten- weg 7? met vermelding van geboortedatum en jaar, geslacht, aard van de ziekte of gebrek, huisarts, ziekenfonds, adres en woonplaats Door de Heren Doctoren wordt beslist welke kinderen geschikt zul len zijn om mee naar Lour des te gaan» Labels bestellen. Leden, die voor 'het komende seizoen labels tekort hebben met naam en nummer, worden verzocht deze te bestellen voor 2;5 Februari bij de secretaris, tel. Alle leden, die nog kisten van f.2,- in bezit hebber moeten deze inleveren vóór 14- februari» Dit in verband met stat ie ge Idwl.j ziglmgHa deze datum zijn de niet ingeleverde kisten waardeloos. Be erinn enbond Maandag AA Februari '1966," kienen bij H. van Asten, aanvang 7»50'uur n.m»

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1