,«JS5EL3 I EUlilS if LRD 25 Februari 1965* Jaargang, no.16 Parochie H. Oda. Zondag QuinqUage sima 6,-50 uur lee smis voor Harry'Goumans., 8.10* uur leesmis voor de overleden familie Linders - Pomwels.' 9-^5 uur Kindermis. 10.15 uur Hoogmis voor Anna Smits - Weys besteld door de buurt 8 uur leesmis voor de overleden familie. Lemmens - Poels. 3 uur leesmis voor de overleden familie Coenen-Spreeuwenberg, Aswoensdag, 7«50 uur wijding der as, waarna gez, H... Mis voor de overleden/ouders Fleurkens - Claessens. 7 uur avondmis voor de overleden familie Jeurissen - Janssen. Ha dë H.,. Mis sen wordt het askruisje uitgedeeld. 7 uur, avondmis voor de overleden familie Nellen - Rutten.. Eerste vrijdag van de maand, 7»30 uur leesmis voor de over leden ouders Janssen - Heiligers. 7.30 uur. leesmis voor Peter Joh. Philipsen. Gelegenheid' om te biechten van 6 tot 7 uur nm. Misdienaars:. Potten - Crienen. Ge z in sbi dr agepaar nög niet alle inschrijf bil je ten. „vorige zondag zgjn binnengekomen.,verzoeken wij:.'.degenen1: die....het-i..toen. vergeten zi jn om zë alsnog a.s. zondag mee te brengen, naar de kerk, wa ir de bus weer gereed zal staan0 Maandag: Dinsdag Woensdag! Donderdag Vrijdag: Zaterdag: 1Js^elsteyn heeft in de afgelopen weken een behoorlijke, .uitbreiding van de>; straatverlichting gekregen. Hetschijnt echter dat-er onder dejeugd- enkelen -zijn*"die ditniet kun-' nen waarderen. Zondagavond namelijk presteerden drei van deze helden het om door tegen de nieuwe, verlichtingspalen te trappen, de lampen,.stukt e dóen gaan'zodat hét' licht uit was.; Toen dit bij de eerste lamps 'vlug1 lukte werden er ook nog een;pair anderen onderhanden genomen met hetzelf de resultaat. De knapen wet enniet dat ze gezien.zijn,, maar kunnen er van "op aan'dat bij dë perstvolgehdèkëer hun namen op de 'goede plaats te recht zullen komen. Leden die voor het komende seizoen labels tekort komen, .bedrukt'.met naam en nummer, worden.vepzocht deze" te bestellen voor 6 Maart bij de secre taris telciEO. 351 - MB*L. J.B.T Dans cup sus -- Meisjes vanaf 14. jaar kunnen nog deelnemen: aan de danscursus. Dit in verband mét de grotè deelname van jongens en in mindere mate van meisjes.- Opgave-, zo spoedig mogelijk: bij M. Camps tel.284 óf L. Janssen tel.265- Als er jongens of meisjes zijn die graag aan de carnavalsoptocht meedoen, maar niet weten waarmee of hoe, kunnen zij voor een idee terecht bij L. Janssen Peelweg 1.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1