30-10-'63 Jaargang 2, no.l Parochie H 0ha 22e zondag na Pin k -1 en Zondag; 6,30 uur maandd. v. Albert Verheyon, 8,10 uur leesm. vnor Fr. van Soest en Anna van Bracht,9,15 uur kindermis, 1 o 15 uur Hoogmis best zieledienst voor Antoon van Asten. 2 uur Lof, maandelijkse collecte voor de Kerk. Pflaandaq7,30 uur gez.jaarget. voor Louis Ousters Dinsdag7,30 uur leesm.v.d. overl.fam. Hellegers-Maas Ui o e n s d a q7,30 uur maandd. v. Anna Maria Hellegers-Creemers Donderdag: 730 uur lïlaanddienst voor Antoon van Asten. l/r'i j dag 7,30 uur leesm,uit dankbaarheid v.d. fam Lindero-Scheeres Zaterdag: 7,30 uur weekdienst voor Antoon van Asten Gelegeheid om te biechten van 6 tot 7 uur. Misdienaars Flinsenberg-Spreeuwenberg Kuunders-Peeters. TUINBOUWVERENIGING Evenals vorig jaar zal het ook dit jaar meer mogelijk zijn, door be middeling van de C.V.V. teeltcontracten voor bonen en augurken af te s*l uiten. Degenene die hiervoor intresse hebben morden verzocht vooi 11 November 1.963 dit op te geven, en een formulier te ondertekenen bij d"e secre taris. De condities waaronder de teeltcontracten afgesloten worden zullen me rendeels overeenkomen met de condities van het seizoen 1963. Oit houdt in dat de afgdeling enrde veiling een bemiddelende functie bij de uit voering van het teeltcontract tussen teler en fabrikant hebben. De contractprijzen voor het seizoen 1964 zijn nog niet bekend daar de Veiling eerst een inzicht moet h'eboen in hoeverre er bij de telers animo bestaat om teelt contracten af te sluiten. Als richtprijs kunnen evenwel dienen de contractprijzen van 1963. Deze luiden: Spekbonens Neckar Koningin kwaliteit I en II f.0,42 per kg. Snijbonen: Precosa I en II f.0,50 Stambonen: Dubbelwit Pr elude-lüidusa kwI en II f°.0,42 per kg. Augurken: A f,1,30, B f.0,65, C f.0,46, D f0,35, D grof f.0,30 El f.0,11, E II f.0,06, A BI f.0,65 ABII f.0,55 CDI f.0,25 CDII f.0,14, AB wit f.0,20,CD wit f.0,06. Hierbij komt de clausule dat de augurkencontractprijs 50 met de vei- lingprijs mee op en af gaat. COLLECTE VLUCHTELINGENHULP. Deze collecte heeft in IOsselsteyn de mooie som opgebracht van f,214,76.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1