21-8-'63c Jaargang 1: No 43'. .KERKDIENSTEN. 12e zondag na Pinksteren Zondag: 6.30 lsm. v. zek. int. 8.10 lsm. v. Gerrit v. Dijck. 9.13' kindermis 10.15 Hoogmis "bij gelegenheid van het diamanten professiefeest van de zusters Dominica en Bernadette Spreeuwenherg 2.- Lof. Maandag: 7-30 lsm. v. Willem Volienberg, Dinsdag: 7»30 lsm. v. int. v. d. fam. Bos - Janssen. Woensdag: 7«30 lsm. v, d. overl» fam. v. d. Ven - Verheyen. Donderdag:- 7*30 lsm. v. int, v. d. fam. Mulders - Thissen Vrijdag 7*30 lsm. uit. dankbaarheid v. d. fam. Heidens - Smits. Zaterdag: 7-30 lsm. uit dankbaarheid v. d. fam Houben - Friezen gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur. K h E U T £.R SCHOOL Voor de ouders van onze kleuters. Nu de vacantie weer bijna voorbij is, wil ik U graag een en ander over de school mededelen. Op maandag 2 sept. verwachten wij de kleuters weer op school. Omdat we in iedere klas maar 40 kleuters mogen hebben, moeten we enkele ouders teleurstellen. Om nu iedere vergissing te voorkomen,.hebben wij kaartjes gemaakt waarop de naam, geboortedatum en adres van Üw kind staat. Deze kaartjes worden de volgende week bij U thuis gebracht. IJ wordt vriendelijk verzocht de kaartjes duidelijk zichtbaar Uw kind om te hangen. De kinderen met een geel kaartje komen bij juffr, Maria in de klas, •en de kinderen met een rood kaartje bij juffr. Sannie. Mogen wij U vriendelijk vragen om de eerste dagen niet mee naar binnei te gaan Dit is voor Uw kleuters het beste. Het verdriet van de kinderen is dan veel vlugger over -Geef Uw kleuter maar bij de deur af. Wilt U ook zorgen, dat Uw kind op tijd op school is Bij voobaat reeds hartelijk dank voor Uw medewer king en dus tot 2 september. GEMEENSCHAPSHUIS. Renteloze leningen Stichting Gemeenschapshuis. Het bestuur der Stichting deelt mede, aat. zij, die in het bezit zijn van de in januari: van dit jaar uitgelote nummers der renteloze leningen van de Stichting Gemeenschapshuis zich bij ae Boerenleenbank kunnen vervoegen voor de uitbetalingen hier—an. De nummers van de op 23 januari 1963 uitgelote obligaties waren: 65 - 159 - 247 - 245 - 196 - 71 - 94 - 55 - 123 - 23 - 141 - 272 - 152 126 - 302 - 164 - 81 - 20 - 39 - 150. Contactavond Duitsers. Dinsdag 2>.a.s. zal de laatste contactavond in het gemeenschapshuis worden gehouden met de groep Duitse jongeren. Aanvang 8 uur. Behalve het brengen van zang, het vertonen van dia's en het houden van een quiz zullen ook de fanfare en de drumband op deze avond optreden. Verder zij nog opge merkt, dat een deputatie van de gemeente op deze avond aanwezig zal zijn. De.leden van de J.B.T.B. en de B.J.B. worden dan ook weer vrien delijk verzocht op deze laatste contactavond aanwezig te zijn.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1