Jaargang 1no 24» 4 KERKDIENSTEN Hoogfeest van Pasen» Z.ondag: 7 lsm. v. zek. int. 830 'kindermis10 Hoogmis: "best. jaarget, v. Anto-onSwinkels3 vespers en Lof. Maandag: 2e Paasdag dag van devotie: 6.3o leesm. v. int. v. d. fam. C'luessen - Poels. 8.10 leesm. v.- int. v. d. fam» Jenniskens Po^ls. 9 15 kindermis. 10.15 Hoogmis v'. zek. int. Dinsdag: 7=15 lsm. v. d. overl. fam. Philipsen - Cremers. 7.50 lsm. uit dankbaard, v. d. fam. Hellegers - Jeuken Woensdag: 7=15 lsm. v. d. overl. fam. Geurts - Peeters. 7.50 lsm. t.e.v. O.L. Vrouw Altijdd. Bijstand en de H. Gerardus v. d. fam. Arts-Jacobs. Donderdag: 7=15 lsm. v. d. fam. Plinsenberg - Arts. 7 50 lsm. uit. dankbaarh. v. d. fam» v. d. Ven - Winnen Trijdag: 7»15 lsm. uit dankbaarh. v. d. fam. Claessens - Een^u 7.50 'lsm. uit dankbaarh. v. d. fam. Spreeuwenberg - Art; Zaterdag; 7=^5 maanaa. v. Per er Johannes "va. Sterren-» 9=30 pi. huw. mis v.h. bruidspaar Willems - Verheyen» Gelegenheid om te biechten van 7 .tot 8 uur. Misdienaars: 7=15 Geurts - Rooyackers. 7=50 de Wit - Peeters. PAASDAG SLUIT DE VASTENACTIE, men wordt versocht 'om het laatste zak je dan in de offerblok in de kerkte doen. 4- Zoals U hebt gemerkt is in de kerk een provisorische geluids installatie aangebracht om het efLekt hiervan eens te proberen, Volgens de ontvangen reacties wordt dit zeer gewaardeerd, maar wan neer we deze laten hangen zal een en ander toch wat verfraaid m^ worden. Na ingewonnen information is ons n.l. afgeraden-öm een defi nitieve installatie in.deze kerk aan te brengen, die over enkele jaren misschien niet zou-voldoen in een nieuwe kerk, daar een geluidsin stallatie moet zijn aangepast aan de kerk» Met een paar honderd guldens zou er echter een bruikbare in stallatie te hangen zijn. V/e zullen dan echter een aantal luidspreker moeten aanschaffen en twee microfoons, n.l. een op de preekstoel en een op het altaar. Zou het mogelijk zijn om deze met vrije giften van onze parochianen bijeen-te krijgen Om enkele mij zen te noemen: een luidspreker kost 10.- - een microfoon 175*— Wke wil een luidspreker cadeau doen of een gedeelte van de mie. o- foon Uw Pastoor. J.B.T.B. B.J.B. Mogen wij onze leden nogmaals verzoeken, de enquêtes welke zijn rondgestuurd ook serieus in te vullen en in een blanco gesloten en veloppe te doen, zodat de naam van de inzender volkomen voor onbekend blijft. De Bestureil. -0-0-0-0-0-0-0-

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1