27 - 2 - 1963 Jaargang 1: no. 18, K E.:E ÏJ 1-ïg'S T EK, Eerste zondag v.. d. Vasten. Zondag: 6.30 leesm. v. zelsr. int. 8.10 leesm. v. int. v. d* .fam. Jenniskens - v. Meyel.-, 9.15 kindermis 10.15 Hoogin. best. jaarget. v. Toos v. d. Weyer. 3 u vastenoefening. Maandag: 7-30 weekd. v. Peter Johannes v. d, Sterren. z.a. lsm. v. d. overl. fam. Lemmens - Poels. Dinsdag: 7*30 u. leesm. v. d. overl fai. Philipsen - Peeters. z.a. leesm. v..d., overl. fam. Janssen-v. Lipzig. Woensdag: 7'«30 maandd. v0 Anna 'Hellegers- Grmers z.a.leesm.' y.d. overl. ouders Smits - Derks. Donderdag: 730 maandd. v.- Gerard heters. z.a.-leesm. v. Gerard Vergeldt. Anthonetta Smeets - Vergeldt, en Harry Vergeldt. Vrijdag: 7«30 gez-jaarg. v.-Willem Vollenberg. z.a. leesm. v. Lambpr.tu.s Arts en Theodora Poels. Zaterdag: gesticht jaarg. v. Willém Spreeuwenberg em Margaretha Vervoort. z.a. leesm. nit dapkbaarh. v. d. fam- Einders - v. Hoof. gelegensheid' qm te bie.c-hten van 6 tot" 7. uur'. Deze week zijn woensdagV' vr r jdag""en zaterdag--quatertemperdagen alléén vrijdag is geboden vasten, en onthoudingsdag. o—o—o—o—o—o—o—o— E.V,P, afd/ ÏJSSELSTEYH. Hierbij nodigen wij alle leden uit deel te nemen aar. de groslijst stemming voor de a.s. Tweede kamerverkiezingen. Langs .-dezé 'weg willen wij- er de leden er nog een s op attenderen, dat juist deze. stemming beslissend is voor de volgorde op de defini tieve lijst. De leden bepalen hierdoor wie ons katholiek volksdeel, straks in de tweede kamer zal vertegenwoordigen. Het stemlokaal is gevestigd in het gemeenschapshuis en geopend van 7 -uur v.m. tot 1 uur n.m. op zondag 3 maart. Wij willen er echter nog eens nadrukkelijk op.wijzen de oproepings kaar ten ter stemming mee tè brengen. •Wanneer :er_gezinsleden zijn welke door ziekte of andere omstandigheden verhindert zijn, dan.zagen wij gaarmé^dat hun oproepingskaart door een ander ;gezinslid werden mee gebracht. Verder nog enkele aanwijzingen omtrent de wijze van stemmen. Men stemt geldig door één hokje rood of zwart te maken-van die kan didaat qan wie men (de voorkeur geeft.. Gaat man actoord met de volgorde zoals, de candidalen thans op het stembiljet staan-, dan stmmt men: no 1 Maenen,J.H. J. Heerlen Op een grote opkomst rekent het bestuur van.de K.V.P. afd. IJsselsteyn. -o-u-o-o-o-o- K.A.B. A.S. woensdag 6 maart zal de'algem: verg. gehouden worden in zaal v. Asten. Aanvang half acht precies. De ledan ontvangen geen persoonlijke uitnodiging dus dit is de enige en algemene kennisgeving.Spreker op deze avond zal zijn de Heer Luc. Geurts.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1