13 - 2 - 1963.. Jaargang 1 :No. 16. KERKDIENSTEN. Zondag Sexagesima. (Roepingen zondag) Zondag: 6c30 leesm. v. Thomas Kichels. 8.10 leesm. v. Maria Verhoeven en overl. fam. 9.13 kindermis. 10.13 Hoogmis v. d. overl. fam. Philipsen - Wilmsen. 2.00 Lof. Collecte v. h. Groot seminarie..'-. Maandag: 7*30 gez. jaarget. v. Willem Michels. z.a. lsm. v. Hendrikus Michels en Gertruda Frieten. Dinsdag: ?.30 gest. jaarg. v. Peter Wilmsen, Petronella Litjens en hun zoon Simon, z.a. lsm. v.d. overl. fam. v. d. Pas - Custers. Woensdag: 7.30 gez. jaarg. v. Theo v. d. Ven z.a. weekd. v. Peter Johannes v. d. Sterren. Donderdag: 7.30 gez. zieled. v. d. overl. fam. Janssen - Philipsen. z.a. leesm. v. Lucia Coppens - v. d. Broek. Vrijdag: 7»30 weekd. v. Anna Hellegers - Cremers z.a. leesm. v. Anna Janssen - Smeets. Zaterdag: 7-30 leesm.c v. d. overl. ouders Weyers. z.a. maandd. v. Peter Johannes v. d. Sterren gelegenheid om te "biechten van 6 tpt 7 uur. Misdienaars: Spreeuwenherg - Pouwels - Geurts en Rooyackers. -o-o-o-o-o-o-o- Zijn wij, oud en jong, man of vrouw, wel voldoende op de hoogte welke wijzigingen zich thans in een snel tempo ontwikkelen op gods dienstig, sociaal, economisch en maatschappelijk gebied? Deze gehele structuur verandering zal onze gemeenschap IJsselsteyn ook niet voorbijgaan en wij allen en onze kinderen zullen er nu of in de naaste toekomst zeker mee te maken krijgen. Het is daarom een goede gelegenheid, welke niemand onbenut; moet laten voorbijgaan, welke a.s. maandag geboden wordt om eens nader kennis te nemen van nu en later, en te zien of ieder persoonlijk straks beppalde consequenties heeft te trekken. Hoe staat he£ b.v. met de toekomstige werkgelegenheid Hoe staat het met de kinderbij slag voor kleine zelfstandigen en landbouwers? Zal er in de toekomst nog voldoende grond aanwezig zijn om alle landbouwers aan hun trekken te laten komen Welke taak hebben onze katholieke organisaties in de toekomst V/at zal de E.E.G. betekenen voor de landbouw Tq omschakele van beroep en omscholing mogelijk U ziet vele vragen welke alle interessant zijn en van groot belang A.s. maandag 18 febr. zal in het gemeenschapshuis over deze problemen gesproken worden door diverse deskundigen, terwijl een forum de avond zal besluiten. (z.o.z.)

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1