r PP n S5ELSTEYNS VIEUWS WW 2-1 1963. JAARGANG 1: No» 10, KERKDIENSTEN Driekoningen, Zondag: 6-30 leesm. v, zek. intentie 8.10 leesm. v. Eender en Ja Swinkels, en Antu Cremers - Swinkels. 9-15 kindermis 10.15 Hoogm. v„ d» overl, fam* Philipsen - Michels 2.00 Lof, Maandag: 7.30 Maandd. v, Gerard Deters,. Dinsdag: 750 Gerst» jgt v, Maria Janssen - Droes sen. z »-a... leesm, v> d.. overlfam-.. Louwe.- /o ens dag; 7 «3® -we ekdi ernst -v» Maria Janssen - Winnen... z'.ia». Leesm-. v* Martin Re eters Donderdag: 7;":3-G gë'stjaarg., v. Albert E.le-urkens»- en Elisabeth .G'iaesséns,» S'.a, leesm. uit. dankb. v. d.'- f am. Litjehs^Gielens Vrijdag! "7.3Ö- leesm. v. cL overl? fam,. Ousters - Claessens. zat .•11 eestm vAnna- Jans sen - Srne e t 's Zaterdag: 7*30 l'ees.m. v. Maria Janssen - -Winnen best., cud. kaartclub vanf de be jaarden-v z;. aieesm.v vd V-d. overlfam. Arts v. Eyck. gelegenheid om te ...biechten van 6 -.tot-/7.2 uur. Deze week zijn-.aan", dé beurt- omde ;:HMis te dienen: Jan KuunderSj Pierre Bos, Jan Geurt s en .-Willy Rooyackers, De kindermis wordt de laatste tijd hoe 'langer hoe meer bezocht door groteren. Bij het begin van het nieuwe jaar zouden we er nog eens op willen wi jzen,-.-:dat.. dit- niet de bedoeling is. De KINDERMIS is alléén voor de. kinderen.* Dat sommige - oudere mensen paf anderen.;..die- in verband met hun'ge"zondheid hê-t in een langere mis- niet volhouden. kunnenr .naar de kindermis, komenis toeg.estaanMaar ,.e.rz1 jner velé- enmë;e.stal-.: de?* zelfdên, die bovendien nog niet vér- van 'dé. kerk-wonen^Ldxe'-gben: éhkela reden hébben om naar de kindermis te komen dan alleen-dat die mis -wat korter 1 s daneen andere. Dit is een mentaliteit .-.die toch eigenlijk voor een gelovig' iemand niet passend is;We hoppn-: dat;,hiermede in dit opzicht verbétering" zal intreden bij „-.het-begin; v.an het. nieuwe", jaap; en als dit. .ïii.et helpt zullen we. het nóg- duidelijker trachten te zeggen. Be verpachte plaatsen welke bij het begin 'vancdé dienst 'nog - hi-et zijn bezet'•■kunnen do or,-andere worden ingenomen. Maar niet vóór dat het epistel voorbij,is» B.'.JrB, - en J.B.TJB. Op 11 Jan, zal er in zaal.v. Asten ge zainelijk een discussie-avona gehouden worden, met als:'onderwerp DORPSGEMEENSCHAP IN BEWEGING" Deze avond is allen bedoeld vóór'leden boven-de 17 jaar, AANVANG; 7 uur precies» -t-

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1