St. Brigida Op zaterdag 30 januari vindt in onze parochiekerk een bijzondere verering van St. Brigida plaats. Deze heilige was onder meer patrones van het vee en werd aangeroepen om de dieren te beschermen tegen ziektes. Het beeld van St. Brigida staat voor deze gelegenheid op het priesterkoor en we nodigen heel speciaal alle veehouders, pluimveehouders en andere houders van boerderij- en huisdieren uit deze dienst bij te wonen. IsTa de mis, die om 19.15 uur begint, is er gelegenheid om de relikwie van St. Brigida te vereren. Op maandag 1 februari vieren we in onze kerk de plechtige intronisatie van het beeld van de H. Brigida op het zijaltaar. De dienst begint om 19.00 uur. Iedereen is welkom om deze korte plechtigheid bij te wonen. U kunt bij het beeld een kaarsje aansteken. Over de verering van St. Brigida stond het volgende verslag in Peel en Maas van 4 februari 1893: Castenray, 't is klein, gering in zielental, dit plaatsje, maar in weerwil hiervan alom, heinde en verre bekend. En geen wonder! Sinds onheuglijke tijden immers wordt in de aloude kapel alhier de H Brigida aangeroepen en vereerd, om door hare voorspraak van ziekten onder het vee bevrijd te worden of te blijven. Op den 2n Zondag na den 9n October, op den ln en 2n Februari, op de solemniteit van den H. Matthias en op de eerste vrijdag van elke maand, ziet men dan ook honderden pelgrims uit omliggende dorpen, welke in vertrouwen hunnen gebeden alhier tot de H. Brigida opzenden. Aan de voorspraak van deze groote Heilige schrijven wij het dan ook toe, dat deze streken nog altijd van de thans heerschende ziekten zijn verschoond gebleven. Wij noemen het daarom ook eene gelukkige gedachte van dezen ijverigen Rector, den Wel. Eerw. Heer Coolen, die moeite nog zorgen spaart om de devotie tot onze heilige te doen toenemen, dat hij zich tot Mgr. Den Bisschop wendde om de goedkeuring der statuten eener Broederschap van de H. Brigida te verkrijgen. En onze beminde Bisschop, geheel en al instemmende met zijn WelEerwaarde heeft bij besluit van den 25n Januari 1893 genoemde Broederschap in deze kapel opgericht, en wel onder de volgende voorwaarden: Wie lid dezer Broederschap wil wordenmoet zich door den heer Rector of een door hem gemachtigd Priester doen inschrijven, jaarlijks een dubbeltje, of ineens bij de inschrijving f2,50 bijdragen en dagelijks bidden één Wees Gegroet met het gebedje, H. Brigida bid voor ons. Jaarlijks zal daarvoor worden opgedragen in de kapel, twee H. Missen, ééne voor de levende en ééne voor de overledene leden der Broederschap. Wie was deze voor Castenray zo belangrijke heilige? Dat stond onder meer geschreven in een verslag in Peel en Maas van 29 januari 1927: CASTENRA Y. Het oude spreekwoord zegt: gaat 't den boer goed dan gaat 't den burger ook goed. Doch even waar is: dat als 't het vee goed gaat, de boer er bij welvaart. Veel hangt derhalve voor den landman van het vee af en vooral van het hoornvee. Sinds onheuglijke tijden is de patrones van het hoornvee de H. Brigida. In dezen tijd van de gevreesde ziekte onder den veestapel, het zogenaamde mond- en klauwzeer, mag het leven van deze bijzondere patrones wel even in 't kort naar voren worden gebracht. De H. Brigida was een Abdis en is steeds genoemd geworden de Beschermheilige van Ierland. Geboren in het jaar 450 heeft zij den leeftijd van 73 jaar bereikt toen zij in 523 te Kildare in heiligheid is gestorven. Zij stichtte volgens den regel van den H. Patricius een zusterklooster in Kildare. Naderhand namen deze Brigidinnen de regels van Kanunnikessen aan. Koning Hendrik VIII van Engeland hief haar klooster op. Op het graf van Sint Brigida brandden de zusters van Kildare een eeuwigdurend vuur (het Brigidavuur), dat in 1220 door den toenmaligen bisschop werd afgeschaft wegens ingeslopen misbruiken. De in 1807 door bisschop Debany van Kildare gestichte Congregatie der Zusters van de H. Brigida verricht hoofdzakelijk jeugdwerk, onderwijs en verdere opvoeding. Deze heilige is niet te verwarren met de H. Birgitta (ofBrigitta) van Zweden, geboren in 1302 uit Koninklijke ouders en gestorven 23 Juli 1373 te Rome. In de rectoraatskerk van Castenray wordt de H. Brigida bijzonder vereerd, vooral op Dinsdag 1 Februari a.s. als zijnde hare feestdag. 17

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 17