Gerards vond dat geen probleem, maar toen hij in 1925 pastoor werd in Oirlo veranderde voor hem de situatie. De kinderen van Klein Oirlo werden verplicht in Oirlo naar school te gaan. In 1933 werd Castenray weliswaar een zelfstandige parochie, maar dat betekende niet dat men nu zeggenschap kreeg over Klein Oirlo. Dat hoorde nog bij de parochie Oirlo, ook al wilden de meeste mensen bij Castenray horen. In Oirlo was in 1931 een meisjesschool gebouwd en men had daar nu twee schoolgebouwen die beide voldoende leerlingen moesten tellen. De leerlingen uit Klein Oirlo waren dus voor Oirlo van groot belang. Dit alles speelde een rol, toen Castenray in 1935 een aanvraag deed bij het gemeentebestuur voor een neutrale school. Deze school zou dan niet meer onder het kerkbestuur vallen en de kinderen uit Klein Oirlo zouden vrij zijn naar deze school te gaan. En dat terwijl in Castenray reeds een school stond. Het zou wel erg geldverslindend zijn om er nog een school bij te bouwen. Maar in Castenray speelden andere motieven een rol en het gemeentebestuur moest in deze precaire en gevoelige zaak een verstandige beslissing proberen te nemen. Geen geringe opdracht. Een oude klassenfoto met meester Theo van de Voort. Het jaar en de namen zijn ons niet bekend. Wanneer iemand deze weet, zouden we dat graag vernemen. Ik heb in het gemeentearchief de betreffende notulen van de raadsvergadering uit 1935 opgezocht en de toentertijd in de raad gevoerde discussie is interessant genoeg om te publiceren. Uit de notulen van een gemeenteraadsvergadering in 1935 Dan komt aan de orde punt 7 der agenda: Aanvrage van de Vereeniging 'Ons Belangte Castenray, om de noodige gelden beschikbaar te stellen voor de stichting eener bijzondere lagere neutrale school te Castenray. De Voorzitter leest het request van het bestuur, waarvan Voorzitter is de heer P. M. Classens en secretaris de heer J. H. Geurts, voor en voegt daaraan toe, dat daarbij alle de door de wet vereischte stukken zijn overlegd, welke stukken mede voor de Raadsleden hebben ter inzage gelegen. Spreker voegt hieraan toe, dat, zooals ook uit de stukken blijkt, de te stichten school ruimte zal moeten bieden voor 72 leerlingen en in iedere klas hoogstens 50 leerlingen zullen worden toegelaten. Overeenkomstig het bepaalde bij art. 72 der Lager-Onderwijswet heeft het voorgeschreven overleg plaats gehad van Burgemeester en Wethouders met het Schoolbestuur en daarbij is gebleken, dat noch bij dit bestuur, noch bij de ouders, die nu verklaren voor hun kinderen neutraal bijzonder onderwijs te verlangen, eenig bezwaar bestaat tegen het R. K. Bijzonder Onderwijs aan de bijzondere scholen te Oirlo en Castenray, doch dat het bezwaar uitsluitend hiertegen gaat, dat de kinderen van Klein-Oirlo, voorzoover niet behorende tot de parochie Castenray, in het vervolg ook niet meer tot de Castenraysche school worden toegelaten, doch naar Oirlo moeten. Verder heeft het Schoolbestuur bij bedoeld onderhoud te kennen gegeven, dat het in de bedoeling ligt aan de te stichten neutrale school Katholiek personeel te benoemen en dezelfde boeken en andere leermiddelen te doen gebruiken als in de R. K. scholen en dus het onderwijs geheel op Katholieke geest zal worden geschoeid. (wordt vervolgd) 7

Castenrays dorpsblad De Schans | 2006 | | pagina 7