Notulen openbare Dorpsraadvergadering van 28 november 2005 1. Opening De voorzitter opent de vergadering 2. Notulen openbare dorpsraadvergadering d.d. 24 oktober 2005 Geen op- of aanmerkingen 3. Notulen dorpsradenoverleg d.d. 3 oktober 2005 Geen op- of aanmerkingen. 4. Ingekomen stukken en mededelingen a) Circuit de Peel; De dorpsraad van Castenray heeft de dorpsraden van Oirlo, Oostrum en Leunen benaderd om evt. samen te werken. Oirlo heeft een eigen werkgroep, waar we ons bij aan willen sluiten. Rose van Eek en Brigitte Strijbos nemen dit op zich. Het DRO zal tzt. wellicht ook een werkgroep oprichten. Op dit moment verzamelen we nog informatie vooraleer we een standpunt innemen. b) Horsterweg; De heren V.d. Heuvel en Blaauw van de gemeente Venray zijn aanwezig om de plannen rondom de Horsterweg toe te lichten. Zoals het er nu naar uitziet zal de weg (inclusief fletssuggestiestroken) 7 meter breed worden (iets smaller). Aan de wegkanten zal een licht hellende trottoirband komen. Dit heeft tot gevolg dat er niet meer langs de weg geparkeerd kan worden. Het asfalt van de fietspaden zal vervangen worden door betontegels. Waar mogelijk wordt het trottoir dichter bij de huizen gelegd. De bushaltes zoals ze er nu zijn zullen verdwijnen. De bus stopt dus gewoon op straat. Bij het informatie bord komt wel een kleine parkeerhaven. De komgrenzen komen drempels. De dorpsraad heeft een werkgroep opgericht die op- en aanmerkingen zullen geven op het huidige plan. De werkgroep bestaat uit Sepp Willemssen, Delene Steegs, Ben van der Sterren en Bartel Raaij makers. De gemeente zal nog een inspraak avond houden waar alle aanwonenden voor uitgenodigd zullen worden. De uiteindelijke opzet is om voor de bouwvak 2006 klaar te zijn. c) Rietweg; Wonen Venray heeft offertes bij aannemers. De woningen zullen dan casco opgeleverd worden. De geïnteresseerden van de eerste ronde zullen benaderd worden. d) Ballonnenwedstrijd; De winnende kinderen waren hartstikke blij met hun prijs. e) Kerstboom; Robert Cox zal de coördinatie voor de plaatsing van de boom op zich nemen. f) Uitnodiging sportgala: Aangezien er vanuit Castenray geen genomineerden zijn laten we dit aan ons voorbij gaan. 5. Verslag commissie en werkgroepen a) Diepeling; Er is contact geweest met Jos Kniest van Gemeente Venray. Het is nog steeds de intentie om er een natuurgebied van te maken. Staatsbosbeheer heeft wel interesse maar geen geld daar het niet in de Ecologisch Hoofdstructuur ligt. b) CWK; Er is een lijst samengesteld van waardevolle boerderijen. De opzet is om te voorkomen dat deze in de toekomst verdwijnen. Dit wil men bereiken door meer vrijheden te geven bij restauratie, verbouwing etc., zolang het aanzicht geen onrecht wordt aangedaan. 6. Rondvraag Enkele leden van de dorpsraad zijn benadert door politieke partijen om lid te worden. Niemand heeft toegehapt. Mede vanwege het botsen van belangen (partij lid en dorpsraadlid) 7. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur. P6

Castenrays dorpsblad De Schans | 2006 | | pagina 6