-9 1. Opening C'AS^ Notulen openbare dorpsraadvergadering van 17 september 2001, gehouden in café Hesen te Castenray; aanvang 20.30 uur. De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur en vraagt een minuut stilte voor de slachtoffers van de ramp in Amerika. 2. Notulen 25 juni jl. Er zal aan Staatsbosbeheer een brief worden gezonden met het verzoek om het knuppelpad in de wandelroute te verbeteren, daar het anders onmogelijk is van deze route gebruik te maken. De notulen worden goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en secretaris. 3. Dorpsradenoverleg junijl. Door de leden van dorpsradenoverleg is op 30 juni jl. een fietstocht gemaakt langs diverse projecten die gerealiseerd zijn door het Dorpenfonds, 's Avonds werd hen in Heide een diner aangeboden. Ger Last zal worden uitgenodigd voor een nadere toelichting betreffende de brief over de 'leefbaarheidsbudgetten". Hieraan wordt in de krant van De Peel Leeft aandacht geschonken. Dit budget zou dan naar eigen inzicht besteed kunnen worden, zonder aan criteria te moeten voldoen als bij het "Dorpenfonds". Evaluatiegesprek woningbouwzaken; hierover is nog weinig nieuws te melden; men werkt hard aan de cumulatiecirkels In de dorpen waar geen belemmeringen zijn, kan men verder bouwen. 4. fngekomen stukken en mededelingen Parkeerverbod sportpark Heesakker; borden zijn nog niet geplaatst. Brief gemeente Venray over wegkanten Klein Oirlo; er is van de gemeente een ontvangstbevestiging ontvangen en de mededeling dat behandeling van deze brief enige tijd in beslag zal nemen. Brieven aan gemeente Venray over verlichting, veiligheid en talud langs A-73; Binnenkort zullen er extra lantaarns geplaatst worden lang route sportpark (Tunnelweg Roffert - Heesakker) Van de brief over de Horsterweg is alleen een ontvangstbevestiging gekomen; hierover zullen we binnenkort weer contact opnemen met de gemeente De situatie van het talud langs de A73 is door gemeente-ambtenaren bekeken; hierover is nog verder overleg. Evaluatie kermis; slechte kwaliteit van de attracties. De kleurwedstrijd is bij de jeugd goed ontvangen en de prijzen waren beslist niet karig te noemen. Binnenkort is opnieuw de verpachting van de kermissen in de kerkdorpen. We moeten er alert op blijven, dat de kermis in de kerkdorpen behouden blijft. Bij de gemeente Venray is men van mening dat Venravse kennis niet alleen voor Venray is, maar ook voor de kerkdorpen. We blijven ons inzetten voor het behoud van een kermis in eigen dorp. Jongeren Ontmoetingsplaats; de verlichting is geplaatst; het groenonderhoud zal waarschijnlijk worden gedaan door de fa. Keuten in opdracht van gemeente Venray. De werkgroep zal binnenkort een afspraak maken met Willy Sassen over de nog te plaatsen blokhut.

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 9