2(0x0) ]L DorpsMad voor Casfceinuray Redactie-adres: Castelostraat 11 S 579070/Fax 579069 Inleveren kopij vóór dinsdag 13.00 uur nr 09 01 maart 2001 KERKBERLCHTEN >4 DORPSRAAD Zaterdag 03 maart 19.00 uur: Overleden ouders Duijkers-Vullings. Jrd. Johanna Baltussen-Jacobs. Thei Seijkens (namens de vriendenclub) Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 581254. Misdienaars: Zaterdag: Manon en Bram. Bouwmogelijkheden op de kerkdorpen Zoals u wellicht uit de pers heeft vernomen, zijn de bouwmogelijkheden in ons dorp voorlopig van de baan. Door intrekking van de verkorte procedure art. 19 lid 2., alsmede door toepassing van de Cumulatie is bouwen in het uitbreidingsplan Castenray (fase 2 en 3) voorlopig niet meer mogelijk. De regeling Cumulatie 1985, stankhinder door intensieve veehouderij, die thans is toegepast, is een rekenkundige formule, waarbij meerdere stankcirkels bij elkaar worden opgeteld en een berekening plaatsvindt. Door deze berekeningsformule bevindt zich het gehele uitbreidingsplan in de zogenaamde stankhinder. Door het Dorpsradenoverleg Venray is aan Gedeputeerde Staten van Limburg de grote zorg van ons allen kenbaar gemaakt. Uiteindelijk is het toch de burger die door al deze maatregelen zwaar getroffen wordt. Op vrijdag 23 februari jl. hebben de voorzitters van de dorpsraden in een bijeenkomst met burgemeester Jos Waals hun grote bezorgdheid uitgesproken en van gedachten gewisselc over het verdere verloop. De eindconclusie is; VOORLOPIG ALLES STOP EN WEINIG TOT GEEN PERSPECTIEF VOOR DE NAASTE TOEKOMST!!!!! 836 I AM i V I

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 1