DORPSRAAD vX Verslag openbare dorpsraadverg&de ring d.d 29-02.1988. 1 Opening 2. Notulen vorige vergadering worden goedgekeurd. opmerkingen: - Van de gemeente is vernomen dat van Limagas de eerste 6 maanden geen berichten te verwachten zijn inzake de aansluiting aard gas buitengebied 3Afsluiting op- en afrit autoweg Brief ontvangen van gemeente om standpunt kenbaar te maken m.fc.t. hun voor nemen de op- en afrit af te sluiten. De dorpsraad kan uitsluitend instemmen met afsluiting onder voorwaarde dat in öirio zodanige verkeersmaatregelen worden genomen dat het vrachtverkeer wordt geminimaliseerd. Indien deze maatregelen niet worden getroffen, zal het vrachtverkeer vermoedelijk via de afslag Horst toch weer over de Castenrayseweg door Qirlo rijden. Hierdoor is dan nog niets opgelost en ontstaat er extra verkeersdruk op de Castenrayse weg, tussen de Horsterweg en het viaduct. Op het verzoek van Dorpsraad Veulen om de op- en afrit onder alle omstandigheden open te houden wordt niet inge gaan Ve rkee rsve11igheld Hors te rweg Naar aanleiding van de op 23.12.1987 gehouden snelheidscontrole zal de provincie worden verzocht passende sne1he id s beperkende maatregelen te treffen. Naar de mening van de dorpsraad is sprake van een absoluut onaanvaardbare situatie indien -meer dan 50% harder rijdt dan 60 km per uur. Voorst is van de gemeente bericht ontvanger, dat aan de Horsterweg een parallel weg wordt aangelegd, met éénrichtingsverkeer vanaf cafe Heser, en over het pad dat loopt van de bushalte naar de -ast. VerneggenstraatNagevraagd wordt cf er geen afscheiding gemaakt kan worden tussen net fietspad en de parallelweg i.v.m. de veiligheid van spelende kinderen. Verslas kascommisoie De boeken van ae Schans en de Dorpsraad zijn in orde bevonden. Dank aan de beide penningmeesters voor de correcte verzorging. c. Vaststelling vergaderdata 1988 De volgende datums zijn vastgesteld: 21 maart, 18 april (jaarlijkse openbare vergadering), 16 mei, 20 juni, 22 augus.tus, 19 september, 17 oktober, 21 november en 19 december. 7Mededelingen - Aan de Woningbouwvereniging wordt gevraagd tijdig de nieuwe -woningen toe te wijzen, zodat mensen een eventuele verkoop van hun eigen woning nog kunnen realiseren. - Brief ontvangen van de gemeente dat het verzoek van de bewoners van de Tunnel weg om daar bomen te planten wordt meegenomen in het op te stellen landschaps beleidsplan. - De uiteindelijke bestemming van het terrein van de oude kleuterschool moet speelterrein blijven. 8. Ve rs 1 ag Dorpsracienove r 1 eg - De situatie woningbouw is neg eens besproken. Het vastgestelde bestemmings plan Castenray biedt nog plaats voor 6 premie-A woningen en 6 vrije sector woningen. Daar er geen plaats meer is voor woningwetwoningenwordt de gemeente verzocht hiervoor mogelijkheden te creëren - Het plan van oliemaatschappij BF om in deze regio winkels te vestigen blijkt niet haalbaar te zijn. i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1988 | | pagina 6