DORPS BLAD VOOR jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur CASTENRAY 1973 RedaktieadresHorstermeg 43c, Bankrek.nr.: 13,87.93,86.7. Nr. 46. 7 december 1973. WEEKBLAD. PAROCHIE-NIEUWS Week van 8-15 december 1973. misdienaars: Zaterdag: Zondag: maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Peter en Henk Strijbos. Dan en Willie Vollenberg. Hoogmis: Dos Duykers en Peter Philipsen. Feest Onbevlekts Ontvangenis van Maria. Geen vroegmis. 19,00 uur: Fam. Duykers - Wismans. Tmeede zondag v.d. Advent, 8,00 uur: zlg. Pierre Danssen, 10.00 uur: overl, fam. Steeghs-Litjens-Henckens, 7.30 uur: overl. fam. Verhoeven - Houben. 8.00 uur: overl. fam. Willemssen - Martens. 8.00 uur: Gezinsmis (int. offeraars), 7,30 uur: uit dankbaarheid (K.) 8.00 uur: overl. fam. Dings - v.d. Beuken. 19,00 uur: zlg. Maria Donders - Hoedemakers. Mededeling Donderdag 19.30 uur repetitie Kerkelijk Zangkoor. flan de leden van de L.V.B. en L.L.T.B.: Hierbij nodigen mij U uit op een voorlichtings avond van de Kring Venray v,d. L.L.T.B. ujelke gehouden zal morden op maandag 17 de cember a.s. om 19.30 uur in zaal Rongen te Oirlo. Op deze avond zal Burgemeester Drs. Fr, Schols een inleiding houden met als titel: Hoe reilt en zeilt het in onze GemeenteJ Deze bijeenkomst uiordt belegd voor alle leden van L.L.T.B., L.V.B. en K.P.D.L. TUINBOUWVERENIGING: Leden» Bij hut einde van het boekjaar zouden me meer graag alle kisten melke over hebt gehouden bij de leveringen, voor 31 december a.s. op de loods terugzien. Ook kisten melke nog in gebruik hebt, geef hiervan het juiste aantal op, zodat ook deze met U verrekend kunnen morden. Kisten melke niot voor 31 december a.s. zijn teruggebracht of opgegeven, komen niet meer voor verrekening in 1974 in aanmerking. De secretaris H, Wismans, -ui vuns-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1